Biodiversiteit in ruimtelijke projecten: ontwikkelen van een toetsingsinstrument met Leuven als case.

  Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

  Beschrijving

  De laatste jaren is er een toegenomen aandacht voor biodiversiteit in stedelijke omgeving. Uit de literatuur blijkt een noodzaak om aspecten betreffende biodiversiteit op te nemen in het ruimtelijke beleid. Uit een analyse van het bestaande instrumentarium op dat vlak blijkt er een zekere lacune wat betreft de biodiversiteit in stedelijke ruimtelijke planningsprocessen, hetgeen vaak de eerste stap is naar een wijzigend grondgebruik en waar een grote potentie is om te werken aan biodiversiteit. Het bestuderen van een aantal internationale cases leidt tot de uitwerking van een conceptueel model dat flexibel en procesmatig kan ingezet worden voor planningsprocessen op verschillende schaalniveaus waarbij het in de eerste plaats de bedoeling is om alle betrokken actoren bewust te maken van de aanwezige en potentiële biodiversiteitaspecten. Vervolgens wordt de Hertogensite te Leuven als case uitgewerkt om het model aan de realiteit te kunnen toetsen. Gelijklopend met de opmaak van voorliggend onderzoek wordt er door een ontwerper in samenwerking met de stad een masterplan opgesteld waarbij een participatietraject werd uitgezet. Na een eigen analyse werden de producten van het model – een aantal ‘biodiversiteitkaarten’ en een scenario-onderzoek – opgemaakt en voorgelegd aan betrokken natuurverenigingen die ruim vertegenwoordigd zijn in de klankbordgroep van het project. Op die manier werd er via het conceptueel model gewogen op het planningsproces voor wat betreft de biodiversiteitaspecten.

  Masterproefbegeleiding van VUB - STeR* student Wouter Impens Promotor Prof. Dr. Michael Ryckewaert
  Periodesep.-2013jun.-2014
  Gehouden opVUB - Master STeR* Stedenbouw en Planning, België