Suburbane gebieden in de nevelstad Vlaanderen: Het strokengebied - case Zolder

  Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

  Beschrijving

  Deze masterproef onderzocht de relatie tussen bebouwing en landschap in de context van de Vlaamse nevelstad waarbij de overgang tussen dorp, landschap en de omringende steden vervaagt. Hoe omgaan met de realiteit van een hedendaags verstedelijkt dorp? Kan men nog spreken van ‘platteland’ als de landbouw verdwenen is, grote infrastructuren de natuurlijke landschappen overschrijven en dorpen suburbane woonwijken worden? Hoe ga je om met het zogenaamde ‘buitengebied’? Hoe omgaan met verdichting en tegelijkertijd het contact met de open ruimte bevorderen? Het Limburgse strokengebied vormt daarbij de casestudie.
  Resultaten onderbouwen de stelling dat de nevelstad niet uniform is maar afhankelijk van het fysisch systeem, sociaal-economische evoluties en de planningscontext. Het strokengebied met zijn typerende structuur met een afwisseling van oost-west gerichte beekvalleien en bebouwingsstroken vormt een eenheid en is te onderscheiden van de rest van de nevelstad Vlaanderen. Het strokengebied vormt niet alleen ruimtelijk een eenheid maar ook op het vlak van problematieken en uitdagingen. Het huidige dominante planningsdiscours van de stad versus het platteland biedt echter geen antwoorden op de uitdagingen in het strokengebied. De in deze masterproef besproken alternatieve visies die voorbij gaan aan de tegenstelling stad versus platteland, geven een andere kijk op het strokengebied en hoe een antwoord te bieden op de uitdagingen. Zij tonen het belang aan van een gebiedsgerichte benadering, van het kijken naar de specifieke context. Het landschap vormt hierbij een aanknopingspunt. De focus ligt niet meer enkel op het bebouwd weefsel maar de open ruimte is een volwaardige plek in de nevelstad. Kernversterking bijvoorbeeld draait niet enkel om verdichting maar ook om het creëren van betekenisvolle plekken die in relatie staan met het landschap. De masterproef besluit dat er nood is aan een meer gebiedsgerichte benadering voor de suburbane gebieden waarbij verdichten en aandacht voor de open ruimte samen gaat.

  Masterproefbegeleiding van VUB - STeR*studente Katrien Coenegrachts Promotor Prof. Dr. Michael Ryckewaert
  Periodesep.-2013aug.-2014
  Gehouden opVUB - Master STeR* Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, België