Survey data on perceived farm resilience, risk management, risk preferences, and risk perceptions from 11 European countries

 • H.T. Slijper (Maker)
 • Y. De Mey (Maker)
 • P.M. Poortvliet (Maker)
 • A Spiegel (Maker)
 • J. Rommel (Maker)
 • H. Hansson (Maker)
 • M. Vigani (Maker)
 • B. Soriano (Maker)
 • Erwin Wauters (Maker)
 • F. Appel (Maker)
 • F. Antonioli (Maker)
 • H. Harizanova (Maker)
 • C. Gavrilescu (Maker)
 • P. Gradziuk (Maker)
 • M.P.M. Meuwissen (Maker)
 • Wageningen University & Research (Bijdrager)
 • Wageningen University & Research (Bijdrager)

Dataset

Beschrijving

This dataset contains data on the perceived resilience, risk management, risk preferences, and risk perceptions of farmers from 11 different European countries. It contains cleaned survey data from 996 farmers.
Datum ter beschikking2021
UitgeverWageningen University & Research
Geografische dekkingEurope
 • Resilience capacities as perceived by European farmers

  Spiegel, A., Slijper, T., de Mey, Y., Meuwissen, M., Poortvliet, P. M., Rommel, J., Hansson, H., Vigani, M., Soriano, B., Wauters, E., Appel, F., Antonioli, F., Gavrilescu, C., Gradziuk, P., Finger, R. & Feindt, P. H., okt.-2021, In: Agricultural Systems. 193, 103224.

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Open Access

Dit citeren