25 jaar landinrichting in de Westhoek: wat leert het verleden ons voor de toekomst?

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  De Vlaamse Landmaatschappij geeft in dit project opdracht aan ILVO om een finale inventaris en kritische eindbeoordeling te maken van haar instrument ‘landinrichting’, zoals toegepast op het gebied Westhoek. Landinrichting als een geheel van studies en projecten ter verbetering van de omgevingskwaliteit was vanaf 1988, bij de oprichting van VLM, één van de belangrijkste VLM kerntaken. Bedoeling in dit project is dubbel: 1) de kennis die in de Westhoek over landinrichting is opgebouwd vast te leggen en te ontsluiten 2) de uitdagingen in de streek en de lokale kansen en beperkingen te distilleren uit de inventaris en kritische evaluatie. Dit moet een insteek vormen voor een nieuwe agenda voor (open ruimte in) de streek. Vlaanderen heeft gedurende 25 jaar ‘landinrichting’ heel wat middelen geïnvesteerd in de Westhoek. Het is nuttig om lessen te trekken uit die afgesloten periode.

  Onderzoeksaanpak
  Wij doorploegen het VLM-archief en selecteren de relevante projecten en studies over het gebied in kader van ‘landinrichting’. We bouwen voort op de methodologie die in het kader van de masterthesis van Els Belmans (2015) werd opgesteld en vullen dit aan met nieuwe inzichten rond omgevingskwaliteit (IDEA Consult et al., 2015). We reconstrueren heldere projectfiches en tijdsschema’s.  Met medewerkers van de VLM, de Provincie West-Vlaanderen en ILVO-onderzoekers organiseren we via een interactieve workshop een gesprek over de impact van 25 jaar landinrichting. We maken een kritische evaluatie. In de tweede fase wordt een focusgroep georganiseerd met beleidmakers, deskundigen en sleutelfiguren uit de streek. Tijdens de focusgroepsessies zoeken we interactief naar mogelijke oplossingen voor toekomstige uitdagingen voor de open ruimte in de Westhoek.

  Relevantie/Valorisatie
  We verwachten dat het finale streek-evenement dat wij organiseren voor beleidmakers en sleutelfiguren op een beklijvende manier de resultaten van de voorgaande stappen naar buiten brengt. Op de interactieve sessies worden ook externe sprekers uitgenodigd die vanuit praktijkervaring (in een ander gebied) een reflectie geven over de Westhoek of die een bepaalde thematiek diepgaander komen toelichten. We mikken erop dat dit project de basis legt om de juiste ankerpunten voor toekomstige ontwikkelingen te vinden en de meest relevante lokale kansen ondanks de beperkingen identificeert.
  AcroniemVLMWESTHOEK
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/06/1631/05/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.