Aaltjesresistentie bij groenbemesters

 • De Clercq, Hervé (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Het onderzoeksproject 'aaltjesgroenbemesters' is opgezet op expliciete vraag van de landbouwsector. Het einddoel is om meer resistente genotypes in gele mosterd en bladrammenas - beide bekende groenbemesters -  te vinden, als basis voor nieuwe rassen. De ziekteresistentie waarop wordt gemikt betreft de aaltjes Heterodera schachtii en Meloidogyne chitwoodi. Veredelaars op ziekteresistenties moeten erover kunnen waken dat hun (nieuwe) gewassen net geen uitbreiding veroorzaken van plantparasitaire ziekten en plagen bij de landbouwproductiegewassen die erop volgen. Concreet gaat dit project een biotoets ontwikkelen (op punt zetten) die in de veredeling onontbeerlijk is om trefzeker te selecteren. 

  Onderzoeksaanpak
  Zowel in de populatie gele mosterd als bij bladrammenas is bekend dat er genetische verschillen bestaan inzake resistentie. Dus via selectie en veredeling moeten er verbeterde rassen binnen de twee plantensoorten mogelijk zijn. Voor beide gewassen groenbemesters ontwikkelen en/of optimaliseren wij een biotoets methode. Belangrijk is dat de aaltjesresistente planten niet-destructief kunnen gescreend worden. Via recurrente familieselectie worden dan resistentere populaties opgebouwd. Tijdens finale veldproeven beoordelen we de proefrassen op hun landbouwkundige waarde.

   

  Relevantie/Valorisatie
  Groenbemestingsgewassen brengen agronomisch en ecologisch een duidelijke meerwaarde in de landbouw. Een hogere (ingeselecteerde) ziekte- en plaagresistentie verhoogt deze toegevoegde waarde nog, op vlak van natuurlijke beheersing van het bietencysteaaltje en het maiswortelknobbelaaltje. Vanuit dit project worden nieuwe rassen groenbemesters gecreëerd die aan de sector ter beschikking gesteld worden. Voor de veredelingswereld telt ook de nieuwe kennis betreffende het optimaliseren van biotoetsen, waarbij men onder gecontroleerde omstandigheden een welbepaalde ziekte of plaag kan toetsen. Plantspecifieke en parasietspecifieke groeivoorwaarden worden in de biotoetsprotocols beschreven en kunnen van toepassing zijn in gerelateerd onderzoek. 
  AcroniemAALTJESGROENBEMESTERS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1231/12/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.