Actualisering van de meet- en beoordelingsmethoden voor geur en geurhinder in de Vlaamse intensieve veehouderij

 • Demeyer, Peter (Projectverantwoordelijke)
 • Hove, Nathalie (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  De hoofddoelstelling van dit doctoraatsonderzoek is de actualisering van de meet- en beoordelingsmethoden voor geur en geurhinder in de Vlaamse intensieve veehouderij. Het betreft vooral kennisopbouw en de actualisering van procedures voor monstername, meten en beoordelen van geur, alsook geurhinder, rekening houdend met de evoluties in de veehouderij sinds 2002. De ontwikkelde procedures zullen gevalideerd worden a.d.h.v. geurmetingen uitgevoerd in praktijkstallen. Met deze kennis wordt ook beoogt om een beter begrip te krijgen van het fenomeen geur in de veehouderij en van de dosis-respons relatie (geur/geurhinder).

  Onderzoeksaanpak
  Op het ILVO wordt een geurlaboratorium opgericht conform de Europese norm voor olfactometrie (EN 13725). Er wordt ook een geurpanel samengesteld conform EN 13725. Er wordt een monsternameprocedure op punt gesteld, alsook een procedure voor olfactometrische metingen. Deze worden gevalideerd tijdens geurmeetcampagnes in praktijkstallen. Vervolgens wordt het effect nagegaan van enkele verschillende managementpraktijken en stalsystemen op geuremissies. Op basis van de literatuur worden er protocols opgesteld voor snuffelploegmetingen en voor enquêtering met peiling naar het hindergevoel van omwonenden. De verworven kennis wordt geïntegreerd voor een optimalisatie van de methoden, voor een eerste inschatting van de praktijksituatie en voor een beter begrip van de relatie geur-geurhinder.

  Relevantie/Valorisatie
  Dit doctoraatsonderzoek zorgt voor kennisopbouw rond een zeer actueel en maatschappelijk relevant thema, nl. geur en geurhinder in de veehouderij. De te ontwikkelen kennis moet toelaten om de impact van een bedrijf en/of aangevraagde bedrijfsuitbreidingen op de leefomgeving op een betrouwbare manier in te schatten. Het moet ook de basis leggen voor meer uitgebreid, beleidsondersteunend onderzoek. Zo vormt dit project de aanzet tot de actualisering van de geuremissiekengetallen en tot de evaluatie van potentiële geuremissiereducerende technieken. De kennisopbouw die gerealiseerd wordt met dit onderzoek moet toelaten om een objectief beoordelingskader te creëren, waarmee ook het NIMBY-syndroom kan worden ingedijkt.

  Financiering
  Provincie West-Vlaanderen

  Externe partner(s)
  Provincie Oost-Vlaanderen
  Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
  AcroniemODOUR
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.