Analyse van de plattelandsontwikkeling in het Leader-gebied Meetjesland - Leie en Schelde en voor een participatieve opmaak van een toekomstvisie op plattelandsontwikkeling in het gebied.

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Waar staat het Meetjesland als plattelandsregio? Welke troeven en zwaktes bezit de regio als plattelandsregio? Hoe wordt de streekontwikkeling institutioneel georganiseerd? Verloopt de samenwerking vlot? In welke richting en vanuit welke troeven willen we de streek verder ontwikkelen? Deze vragen liggen op tafel bij de Oost-Vlaamse LEADER-werking. Om op een wetenschappelijke manier inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de regio vraagt de organisatie een analyse van de streekwerking te maken. Daarnaast wordt ook input gevraagd om de krijtlijnen voor een toekomstvisie voor de streek uit te tekenen.


   

  Onderzoeksaanpak
  We initiëren een participatief onderzoeksproces in het Meetjesland – Leie en Schelde. Aan de hand van diepte-interviews met betrokken stakeholders en documentenanalyse leggen we eerst de structurele lokale kenmerken en hun onderlinge dynamiek bloot. De data uit de diepte-interviews en documentenanalyse gebruiken we om de constellatie van het plattelandsweb (tool om veranderingsprocessen te begrijpen en te analyseren) in de regio in kaart te brengen. Specifieke aandacht besteden we aan de verhoudingen tussen de verschillende dimensies en de achterliggende dynamiek (initiator, veranderingen, stimulansen, beperkingen, gevolgen). Via analyse van de zes dimensies en hun onderlinge relaties gaan we de impact na op huidige plattelandsontwikkelingsprocessen. De resultaten van deze analyse nemen we mee naar workshops, waar regionale actoren op een participatieve manier nadenken over de toekomstvisie voor plattelandsontwikkeling.


   

  Relevantie/Valorisatie
  Resultaat: Na verschillende tussentijdse rapporten over het onderzoeksproces hebben we de eindresultaten verwerkt in een toegankelijke, samenvattende brochure. Deze brochure is ter discussie voorgelegd aan de relevante regionale actoren tijdens de LEADER-vergaderingen. De brochure geeft een overzicht van de belangrijkste uitdagingen voor toekomstige streekontwikkeling in het Meetjesland, alsook aanbevelingen over hoe hiermee om te gaan. De brochure wordt gebruikt als input voor de toekomstige lokale ontwikkelingsstrategieën en zijn beschikbaar voor alle andere geïnteresseerde regionale actoren.


   
  AcroniemMUSICALMEETJESLAND
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/111/01/12

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.