Assessment of electric pulse fishing as an environment friendly fishing method in the North Sea

 • Polet, Hans (Projectverantwoordelijke)
 • Verschueren, Bart (Voormalig Projectbegeleider)
 • Desender, Marieke (Voormalig Onderzoeker)
 • Soetaert, Maarten (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Vormt de pulsvisserij voor het vangen van grijze garnalen op termijn een ecologisch verantwoord alternatief voor de traditionele bodemsleepnetvisserij? Kunnen de eventuele kritische bedenkingen ten aanzien van pulsvisserij al dan niet wetenschappelijk worden bevestigd of ontkend worden? Welke technische aanpassingen en biologische kennis moeten we nog ontwikkelen om het gebruik van elektrische pulsen als alternatieve visserijmethode zover te brengen dat het wordt beschouwd als een effectieve, duurzame en ecologisch verantwoorde visserij? Het antwoord op deze vragen past in het bredere doel: een verdere gerichte ontwikkeling van de pulsvisserij, door de al dan niet aanwezige effecten op niet-bedoelde organismen uitvoerig in kaart te brengen. De voorgestelde experimenten zijn op dat vlak uniek en innovatief.


   

  Onderzoeksaanpak
  In eerste instantie gaan we na of de reeds bestaande Hovercran schrikpuls enig effect heeft op de verschillende levensstadia van twee vissoorten en twee invertebratensoorten. De eieren, de larven de juvenielen en de adulten worden in het experiment opgenomen. Vervolgens stellen we empirisch vast hoe ‘sterk’ een puls mag zijn vooraleer ze letsels en mortaliteit veroorzaakt. Aldus bepalen we de veilige grenzen voor de pulsvisserij. Wij houden rekening met het effect van de frequentie en pulsamplitude, en ook met de pulsvorm en pulsduur.


   

  Relevantie/Valorisatie
  Dit project biedt antwoord op veelgestelde vragen over pulsvissen uit de sector en uit de maatschappij. De hiaten zijn nog talrijk. Er is geen informatie beschikbaar over de effecten van elektrische pulsen met een lage intensiteit (zoals deze geoptimaliseerd voor de garnaalvisserij) op elektrosensitieve soorten zoals haai- en rogachtigen en polycheten. Gegevens over de impact op de verschillende levensstadia van commercieel en ecologisch belangrijke vissoorten en invertebraten zijn evenmin voorhanden. Data over de effecten van dergelijke elektrische pulsen op de kwaliteit van de gevangen garnalen ontbreken evenzeer. De veiligheid van de marges van elektrische pulsen en pulswaarden die kunnen toegepast worden voor het vangen van tong voor andere mariene organismen zijn nog niet overvloedig bewezen. Deze informatie is cruciaal om het pulsvissen ecologisch en economisch aanvaardbaar te maken.


   
  AcroniemPULSEFFECT
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/12/1130/11/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.