Baggerstortingen in Zee. Biologische monitoring voor gebaggerd materiaal voor de Vlaamse Kust

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Wat is de impact van het storten van baggerspecie op het mariene bodemleven? De baggerspecie die vrijkomt bij het op peil houden van de maritieme toegangswegen en de havens wordt (indien ze niet herbruikbaar is voor het opspuiten van stranden) terug in zee gestort op vijf loswallen (S1, S2, Zeebrugge Oost, Oostende en Nieuwpoort; jaarlijks 12 miljoen ton droge stof). Via een continu monitoringsprogramma wordt nagegaan in welke mate het lossen van baggerspecie een invloed heeft op het bodem ecosysteem op en rond de vijf huidige loswallen.

Onderzoeksaanpak
Halfjaarlijks worden kwantitatieve en kwalitatieve analyses uitgevoerd op het sediment en het bodemleven op en rond de vijf huidige loswallen in vergelijking met enkele referentiezones, teneinde veranderingen of trends te kunnen waarnemen. De meest gebruikte parameters daarvoor zijn (1) densiteit (aantal individuen per oppervlakte-eenheid), (2) diversiteit (gebaseerd op het aantal soorten en het aandeel van elke soort in de totale densiteit) en (3) biomassa (gewicht per oppervlakte-eenheid) van het macro- en epibenthos en de geassocieerde visfauna. Als indicator wordt onderzocht wat de variaties op korte en lange termijn zijn in deze drie parameters in relatie tot enkele omgevingsvariabelen (o.a. bodemsamenstelling en temperatuur).

Relevantie/Valorisatie
Zowel het baggeren zelf als het storten van de baggerspecie zijn gebonden aan vergunningsvoorwaarden die internationaal (o.a. via de OSPAR conventie) zijn vastgelegd en vertaald in de Belgische wetgeving. De resultaten van de continue monitoringstudie naar de effecten van het storten worden tweejaarlijks gerapporteerd aan de afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Tevens worden de onderzoeksresultaten van ILVO-Visserij tweejaarlijks gebundeld met deze van BMM, MOW-aMT en MDK-afdeling Kust in een syntheserapport.

Financiering
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afd. Maritieme Toegang
AcroniemMILIEUBAGGER
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/11 → …

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.