Baggerstortingen in Zee. Chemische monitoring voor gebaggerd materiaal voor de Vlaamse Kust

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Jaarlijks worden grote hoeveelheden baggerslib, na voorafgaande analyse en goedkeuring, in zee gelost. Dit baggerslib is afkomstig van onderhoudsbaggerwerken voor het vrijhouden van havens en vaargeulen of van kapitaalbaggerwerken. Dit onderzoek, in opdracht van de Belgische overheid, houdt de vinger aan de pols op de baggerstortplaatsen in het Belgisch deel van de de Noordzee door te monitoren op  eventuele chemische en/of toxische effecten. In een parallelle studie worden er ook biologische parameters in en rond dezelfde zones opgevolgd. Deze combinatie garandeert een goede opvolging van de kwaliteit van het marien milieu.

Onderzoeksaanpak
Elke gemonitorde baggerloswal verdelen wij in 3 zones: een zone in de loswal, nabij de loswal en enkele verderafgelegen controlezones. In deze zones nemen we halfjaarlijks sedimentstalen en benthosslepen. We detecteren en kwantificeren in elk van de stalen verschillende chemische parameters zoals PAHs, PCBs, OCPs en zware metalen. We besteden ook aandacht aan recenter in de literatuur opduikende contaminanten en aan de aanwezigheid van plastic en marien afval.  De toxiciteitsevaluatie gebeurt op basis van specifieke toxiciteitstesten en de evaluatie van visziektes.

Relevantie/Valorisatie
Sinds 1979 worden relevante chemische parameters op loswallen en referentiezones opgevolgd, wat toelaat de chemische kwaliteit van baggerloswallen te evalueren in tijd en ruimte. Deze informatie is beleidsmatig relevant om een goede mariene kwaliteit te behouden, waarbij het storten van baggerslib op gecontroleerde wijze gebeurt. Zowel 5-jaarlijks als halfjaarlijks worden opvolgingsrapporten en/of syntheserapporten opgesteld en beleidsadviezen geformuleerd met betrekking tot het storten van baggerslib. Daarnaast worden resultaten van dit onderzoek ook verspreid via wetenschappelijke publicaties en presentaties op symposia.
AcroniemBAGGER
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/00 → …

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.