Biomonitoring naar de impact van lozingen in de haven van Zeebrugge

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  In welke mate heeft het lozen van gechloreerd zeewater een biologische impact? Fluxys LNG NV bouwt in de haven van Zeebrugge een nieuwe gasinstallatie waarbij zeewater gebruikt wordt om vloeibaar gas op te warmen. Om fouling (aangroei van micro-organismen) van de pompinstallatie tegen te gaan wordt dit zeewater gechloreerd. De mogelijke milieu-effecten van de lozing van het gechloreerd zeewater op de macrofauna in de zeebodem en de epifauna op de kaaimuur in de haven van Zeebrugge worden opgevolgd, conform het biomonitoringsplan opgesteld door Fluxys LNG en Arcadis Belgium.

  Onderzoeksaanpak
  De eerste staalnames (zacht substraat macrobenthos en hardsubstraat epibenthos) zijn gebeurd voor de in gebruik name van de installatie (T0) in december 2011 en juni 2012. Het gaat zowel om stalen in de directe omgeving van het lozingspunt als om controlestalen buiten het invloedsgebied van het lozingspunt, en dit op 2 verschillende hoogtes t.o.v. de laagwaterlijn. De T1-staalnames (na het starten van de lozing) zijn gebeurd in december 2013 en juni 2014  en dit op dezelfde locaties. Via dit BACI staalname design kon een vergelijking worden gemaakt tussen T0 en T1 en tussen referentie- en impactstalen, zodat de biologische impact (op densiteit en diversiteit) van het lozen van gechloreerd zeewater kon worden geëvalueerd.

  Relevantie/Valorisatie
  De biologische impactstudie waarvan hier sprake gebeurt in het kader van wettelijke verplichtingen. De overheid legt monitoringsprogramma's op die effecten van menselijke activiteiten op het marien milieu opvolgen. Bij de volledige meting van de milieuimpact van het lozen van gechloreerd zeewater zijn nog andere wetenschappelijke partners betrokken. De studie van aangroei van larven van vnl. tweekleppigen en het verfijnen van het chloreringsschema worden uitgevoerd door andere instanties en het bedrijf zelf. De waarde van een dergelijk monitoringssysteem is voor de hand liggend. Wanneer er daadwerkelijk biologische effecten worden aangetoond, volgen wetenschappelijke adviezen aan het beleid rond maatregelen om de impact te verminderen of te vermijden.

  Financiering
  Fluxys lng

  Externe partner(s)
  Vlaams Instituut voor de zee
  AcroniemBIOMON
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum24/11/1131/12/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.