Bodem gestructureerd, bodem klimaatrobust beheerd

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Hoe (gunstig) werken aangepaste bodembeheerpraktijken, met name mulching en gereduceerde bodembewerking, op waterevaporatie, -infiltratie en -retentie, als adaptatiemechanisme tegen extreme weeromstandigheden, in de Vlaamse landbouwcontext? Deze onderzoeksvraag krijgt in Soilstruct een antwoord. De doelgroep van dit project is de akkerbouw- en (grove) groentesector, zowel biologisch als gangbaar. Droogtegevoelige gewassen die in het onderzoek zullen meegenomen worden zijn aardappel en knolselder.


Onderzoeksaanpak

We kiezen voor een participatieve aanpak. We brengen de gangbare praktijken bij telers in kaart. Dit levert  informatie om praktijkrelevante experimenten te ontwerpen die op proefvelden en onder semi-gecontroleerde omstandigheden in de FABPS infrastructuur van ILVO uitgevoerd zullen worden. Verder plannen we experimenten met mulch op praktijkpercelen bij zowel gangbare als biologische telers en op Inagro.


Relevantie/Valorisatie

Met dit project pakken we het probleem aan van extreme weersituaties, zowel aanhoudende droogte als overmatige neerslag, die de gewasopbrengst hypothekeren en nefast kunnen zijn voor de bodemstructuur waardoor de gewasontwikkeling wordt belemmerd.  We verwachten een inschatting te kunnen maken van de invloed van een slechte bodemstructuur op klimaatweerbaarheid. Er is een brede communicatie gepland rond de  haalbare en implementeerbare praktijken, naar de akkerbouw- en groentesector en naar het beleid.


Financiering
Vlaamse Overheid Departement L&V

Externe partner(s)
Inagro
Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
AcroniemSOILSTRUCT
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2331/12/25

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.