Bruikbaarheid van diepdrainagewater als drinkwaterbron voor varkens

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Sinds 2005 worden veehouders vnl. uit de Westhoek geconfronteerd met de afbouw van de diepe grondwaterwinning (waterwinning uit de zandlaag ‘Landeniaan’ gelegen onder de Ieperiaanse klei). De VMM streeft naar 25% reductie van de vergunde hoeveelheden, om het grondwater in het Sokkelsysteem in een goede kwantitatieve en kwalitatieve toestand te krijgen.  Een afbouw van de toegelaten oppompbare hoeveelheid vanuit het Landeniaan in combinatie met groeiende bedrijven leidt ertoe dat veehouders alternatieve vormen van waterbevoorrading voor hun bedrijf zoeken. Diepdrainagewater is een vorm van freatische grondwaterwinning. Hierbij wordt een drainagebuis aangelegd op zo’n 4 m tot 8 m t.o.v. het maaiveld. Op deze manier zit de drainagebuis in de continue verzadigde zone. Diepdrainagewater wordt dan ook vanuit Inagro sinds 2010 als belangrijke ‘nieuwe’ en betrouwbare waterbron naar voor geschoven. Er komen signalen van varkenshouders dat het gebruik van water uit diepdrainage problemen oplevert, vnl. bij zeugen en biggen. Doel van het project is dan ook om na te gaan of deze problemen effectief door diepdrainagewater worden veroorzaakt, wat de achterliggende reden is, en hoe dit kan worden verbeterd.

Onderzoeksaanpak
Een team van ILVO en INAGRO volgt een aantal praktijkbedrijven met diepdrainage waterwinning op. Tegelijk worden gecontroleerde proeven opgezet. Een enquête wordt afgenomen op praktijkbedrijven die recent zijn overgeschakeld naar diepdrainagewater. Vanuit deze bedrijven worden er 10 geselecteerd voor het uittesten van waterbehandelingstechnieken in praktijkomstandigheden. In de proefstallen van ILVO worden gecontroleerde proeven uitgevoerd met gespeende biggen, waarbij factoren zoals hardheid en bicarbonaatgehalte gevarieerd worden. De gehaltes van deze factoren worden gekozen op basis van analyse van diepdrainagewater in de praktijk. Tenslotte voeren we ook een kosten-baten-analyse voor het gebruik van diepdrainagewater en behandelingstechnieken uit.

Relevantie/Valorisatie
Met het project willen we kennis en instrumenten ontwikkelen om het diepdrainagewater op te waarderen tot hoog kwalitatief drinkwater. Dit kan het gebruik van diepdrainagewater als duurzame drinkwaterbron stimuleren. De initiële focus van het project ligt op West-Vlaamse varkensbedrijven die recent omgeschakeld zijn naar diepdrainagewater als drinkwaterbron. De opgedane kennis kan vervolgens getransfereerd worden naar alle Vlaamse bedrijven die diepdrainagewater overwegen. Daarnaast wordt meer fundamentele kennis opgebouwd rond het belang van drinkwaterhardheid voor varkens. Deze kennis zal ook bruikbaar zijn voor varkenshouders die omschakelen naar leidingwater dat te hard is. Tegelijkertijd wordt de bewustwording van de noodzaak van een goede drinkwaterkwaliteit bij andere varkenshouders versterkt, door de varkenshouders beter te informeren over de opgedane kennis via o.a. infomomenten, de VarkensAcademie, het Varkensloket en de webtool . Hierdoor zullen varkenshouders (opnieuw) vertrouwen krijgen in diepdrainagewater als een uitstekende en betrouwbare alternatieve waterbron.

Financiering
IWT - Instituut voor de aanmoediging door wetenschap en technologie in Vlaanderen

Externe partner(s)
Inagro
AcroniemVLEVAWATER
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/1630/11/20