Carbon Connects

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Veengronden bevatten grote koolstofvoorraden. Wanneer men deze veengronden draineert om ze in gebruik te nemen voor de landbouw, dan ontsnapt er flink wat CO2, een broeikasgas. Het behoud van koolstof in veengronden is dus belangrijk in het tegengaan van de klimaatverandering. Het Interreg NWE-project CarbonConnects wil koolstofstocks in veenbodems of natte gebieden behouden of verhogen door de  grondwaterstand op een gewenst peil te brengen, door waterminnende gewassen te planten en door koolstof te capteren in biomassa. 


Onderzoeksaanpak

We voeren het onderzoek uit in een achttal pilootgebieden in Noord-West Europa (Nederland, Frankrijk, België, UK, Duitsland en Ierland). In België zijn er twee pilootgebieden: De Blankaart en Kwetshage (West-Vlaanderen). Als subpartner van VLM onderzoekt ILVO wat de impact is van verhoogde grondwatertafels op koolstofvoorraden in de bodem. We bekijken samen met betrokken landbouwers en stakeholders in welke mate vegetatie uit deze gebieden kan ingezet worden op het landbouwbedrijf of hoe de biomassa vermarkt kan worden. Voorbeelden zijn gebruik van stalstrooisel of gebruik van biomassa in boerderijcompostering om het koolstofgehalte van nabijgelegen akkers te verhogen.


Relevantie/Valorisatie

Het project gaat op zoek naar business cases voor duurzame natte landbouw door het vermarkten van biomassa, gebruik op het eigen bedrijf of het verkrijgen van vergoedingen voor C-opslag of het leveren van blauwe diensten. 


Financiering
Interreg North-West Europe

Externe partner(s)
Vlaamse Landmaatschappij
AcroniemCARBONCONNECTS
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum7/03/186/03/22

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.