Coördinatie van transnationaal onderzoek voor biologische landbouw en voeding in Europa (Era Core Organic COFund)

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Met een impactanalyse onderzoeken we in dit project in welke mate de gefinancierde projecten binnen het COREOrganic ERAnet een positieve invloed hebben gehad op de ontwikkeling van biologische landbouw en van onderzoek voor biologische landbouw. We mikken op het nationaal en het Europees niveau. We achterhalen waarom het ene project succesvoller is (of ervaren wordt) dan het andere project. Algemeen wordt aangenomen dat succes van een onderzoeksproces correleert met de mate waarin verschillende belanghebbenden op een optimale wijze hun rol krijgen en spelen. Dat aspect is belangrijk in de impactanalyse.


Onderzoeksaanpak

Aan de hand van een kwantitatieve opsomming van de verschillende types van output (wetenschappelijke en vulgariserende publicaties, doctoraat -en masterthesissen, workshops, voordrachten, …) is geïnventariseerd  of en hoe de verschillende doelgroepen bereikt zijn. Deze kwantitatieve analyse is voor enkele projecten aangevuld met kwalitatieve informatie uit interviews. Verschillende (nationale) actoren uit de biologische landbouw zijn gepolst naar hun kennis van de projecten, hun interactie met onderzoekers, hun verwachtingen van het project en de mate waarin deze vervuld werden en in welke mate de resultaten de praktijk beïnvloed hebben. De betrokken onderzoekers zijn bevraagd over hun ervaringen als partner binnen een transnationaal consortium en hun inspanningen om de projectresultaten te verspreiden. Een afzonderlijke analyse heeft de projecten opgedeeld volgens de types stakeholders die waren betrokken, de mate van hun betrokkenheid en de fase van betrokkenheid van belanghebbenden uit de sector en de samenleving en de wetenschappelijke gemeenschap in de levenscyclus van het project.


Relevantie/Valorisatie

Uit deze impactanalyse zijn nuttige aanbevelingen gehaald voor de nationale onderzoeksfinanciers binnen het CoreOrganic consortium en voor betrokkenen bij andere onderzoeksprogramma's bij het lanceren van onderzoeksoproepen en het selecteren van projecten.

AcroniemCO ERANET
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/12/1631/07/22

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.