Coördinatie van transnationaal onderzoek voor biologische landbouw en voeding in Europa (ERANet Core Organic Plus)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel

  Aan de hand van een impactanalyse wil men in CO PLUS nagaan of de gefinancierde projecten binnen het COREOrganic ERAnet een positieve invloed hebben gehad op de ontwikkeling van biologische landbouw en de ontwikkeling van onderzoek voor biologische landbouw op nationaal en Europees niveau. Waarom was het ene project succesvoller dan het andere? Algemeen gaat men ervan uit dat het succes van een onderzoeksproces samenhangt met de mate waarin verschillende belanghebbenden op een optimale wijze hun rol krijgen en spelen. Dat aspect is meegenomen in de evaluatie.  Onderzoeksaanpak

  Aan de hand van een kwantitatieve opsomming van de verschillende types van output (wetenschappelijke en vulgariserende publicaties, doctoraat -en masterthesissen, workshops, voordrachten, …) werd bepaald of en hoe de verschillende doelgroepen bereikt worden. Deze kwantitatieve analyse werd binnen het project  aangevuld met kwalitatieve informatie uit interviews. Verschillende (nationale) actoren uit de biologische landbouw werden gepolst naar hun kennis van de projecten, hun interactie met onderzoekers, hun verwachtingen van het project en de mate waarin deze vervuld werden en in welke mate de resultaten de praktijk beïnvloed hebben. De betrokken onderzoekers werden bevraagd over hun ervaringen als partner binnen een transnationaal consortium en hun inspanningen om de projectresultaten te verspreiden.  Relevantie/Valorisatie

  De resultaten van de impactanalyse hebben geleid tot een aantal aanbevelingen voor de nationale onderzoeksfinanciers binnen het COREOrganic consortium bij het lanceren van onderzoeksoproepen en het selecteren van projecten. Uit de resultaten blijkt bij voorbeeld dat het bij transnationaal onderzoek een  uitdaging is om zowel wetenschappelijk als voor de praktijk de nodige impact te creëren. Om de potentiële impact van projecten in elk van de partnerlanden te verhogen moet aandacht gegeven worden aan een disseminatieplan zowel op projectniveau als op nationaal niveau. Onderzoeksconsortia waarin naast onderzoekers ook organisaties betrokken zijn met een nauwe link met de biosector op nationaal niveau slagen er beter in om de resultaten naar de specifieke nationale context te vertalen en succesvol te implementeren in de praktijk. Een andere aanbeveling is dat de nationale partners best geïntegreerd worden in alle werkpakketten. Zo vergroot de samenhang in een project en is de verspreiding van alle projectresultaten naar alle partnerlanden beter verzekerd.

  AcroniemCO PLUS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/12/1330/11/18

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.