De invloed van staltechnieken en management op luchtemissies via een multi-polluentbenadering

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  De belangrijkste doelstellingen van dit doctoraatsonderzoek zijn het bepalen van de invloeden van verschillende staltechnieken en managementpraktijken op de emissie van de belangrijkste luchtpolluenten. Deze multi-polluentstrategie houdt rekening met ammoniak, broeikasgassen (methaan, lachgas en kooldioxide), fijn stof en geur. De invloed van de verschillende staltechnieken zal worden geëvalueerd, deels op basis van bestaande gegevens verzameld gedurende eerdere projecten, en deels via nieuwe experimenten. De invloed van het reinigingsprotocol, de ledigingsfrequentie van de mestput en het voedermanagement, zal experimenteel worden onderzocht.

  Onderzoeksaanpak
  In een grootschalige meetcampagne wordt de invloed van twee verschillende reinigingsprotocols onderzocht in een commerciële vleesvarkensstal in Vlaanderen. Het betreft uitsluitend droog reinigen versus droog en nat reinigen met desinfectie achteraf. Beide reinigingsprotocols worden gelijktijdig toegepast in een traditioneel volroosterstalsysteem en een ammoniakemissiearm stalsysteem. De emissies van de verschillende stalsystemen zullen ook worden onderzocht op basis van experimentele gegevens uit eerdere onderzoeksprojecten. Deze data-analyse zal het ook mogelijk om recent ontwikkelde emissiemeet-strategieën te valideren. De invloeden van de ledigingsfrequentie en voedermanagement worden respectievelijk in de experimentele stallen en gasuitwisselingskamers van ILVO onderzocht.

  Relevantie/Valorisatie
  In Vlaanderen (en Europa) wordt er meer en meer aandacht besteed aan emissies uit de veehouderij. Tot nu toe is de wetgeving voornamelijk gericht op ammoniakemissie, maar in de (nabije) toekomst kunnen ook de emissies van broeikasgassen, geur en fijn stof gereglementeerd worden. De resultaten van dit multipollent onderzoek moeten helpen om de diverse beleidsplannen en reglementeringen beter op elkaar af te stemmen (bv. ammoniakemissiearme stalsystemen, Vlaams Klimaatplan, Saneringsplan Fijn Stof). Daarnaast kan de kennis van de onderliggende relaties tussen de polluenten gebruikt worden bij de ontwikkeling van geïntegreerde emissiereducerende technieken. Dit moet de veehouders toelaten om duurzame investeringskeuzes te maken.

  Financiering
  ILVO - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek

  Externe partner(s)
  Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
  AcroniemMULTIPOL
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/02/1131/01/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.