Epibenthos en (juveniele) vis bemonstering Ameland 2012

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Welke zijn de effecten van zandsuppletie op het aanwezige bodemleven en het marien ecosysteem op langere termijn? We beantwoorden deze onderzoeksvraag aan de hand van de studie van de zandsuppleties op de vooroever van het Nederlandse Waddeneiland Ameland. Door strand- en vooroeversuppletie wordt de zandige kust van Nederland op een 'natuurlijke' manier beveiligd en biedt de kustzone ruimte voor diverse gebruiksfuncties. In 2010 en 2011 is voor de kust van Ameland een strand- en vooroeversuppletie uitgevoerd van resp. 2 en 4.7 miljoen m³ zand. In deze studie evalueren we de impact op het epibenthos en de juveniele demersale visfauna, twee jaar na suppletie.

  Onderzoeksaanpak
  Twee jaar na de laatste zandsuppleties nemen we in het najaar opnieuw boomkorstalen in de ondiepe kustzone langsheen een dieptegradiënt (offshore - strand) op 6 raaien in het impact (Ameland) en een referentiegebied (Schiermonnikoog). De ecologische trends in densiteit, diversiteit en grootte van het epibenthos en de juveniele demersale visfauna worden onderzocht en gekoppeld aan de opgemeten abiotische omgevingsvariabelen. Door het BACI  (Before/After – Control/Impact) design kan worden nagegaan of de strand- en vooroeversuppleties in het impactgebied veranderingen hebben teweeggebracht in de ecologie van het bodemleven t.o.v. de T0-situatie of het referentiegebied.

  Relevantie/Valorisatie
  Het ecologisch functioneren van de Nederlandse strand- en brandingszone als onderdelen van het kustfundament is op heden onvoldoende duidelijk. Dit onderzoek biedt objectieve wetenschappelijke antwoorden in het debat over de mogelijke impact van zandsuppleties op de natuurwaarden van de Waddenzee. Deze studie verheldert (mede) op welke wijze zandsuppleties in de nabije toekomst kunnen bijdragen tot een 'natuurlijke' kustveiligheid in samenhang met natuurbehoud en natuurontwikkeling.

  Financiering
  Stichting Deltares

  Externe partner(s)
  E-Coast
  The Field Working Company
  AcroniemAMELAND2012
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/08/1231/05/13

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.