Europees netwerk van voorloperbedrijven die klimaatbestendige oplossingen toepassen en demonstreren

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

In meerdere landen werkt de landbouwsector samen met gespecialiseerde onderzoekers aan meer klimaatbestendige praktijken. Dit project Climate Farm Demo heeft het doel om stapsgewijs de kennis over en de adoptie van "klimaatslimme" landbouwpraktijken en oplossingen te stimuleren in liefst 28 Europese landen. Dat gebeurt concreet door een netwerk van 1500 piloot- landbouwbedrijven als pionier in te schakelen en hen te laten deelnemen aan verschillende kennisuitwisselingsactiviteiten. In de lokale landbouwgemeenschap rond deze bedrijven kan de set aan werkbare klimaatslimme oplossingen vervolgens verder verspreid geraken. Dit internationaal DEMOproject wil op die manier  bijdragen aan de aanpassing van bestaande landbouwproductiesystemen aan de klimaatverandering, aan een koolstofneutrale landbouwsector tegen 2050, en aan de EU klimaat strategie. 


Onderzoeksaanpak

Adviseurs begeleiden de 1500 piloot demonstratielandbouwers om klimaatadapatie en -mitigatiemaatregelen toe te passen op hun bedrijf, en de maatregelen te monitoren qua impact. Zowel technische als sociale innovaties worden vervolgens door de pilootlandbouwers gedemonstreerd aan een bredere groep landbouwers, in 6 interactieve demonstratiecampagnes. Daarnaast laten we nieuwe kennisbank ontstaan voor innovatieve, werkbare klimaatslimme oplossingen. Dat gebeurt via cocreatie in 10 living labs verspreid over Europa. 


Relevantie/Valorisatie

Er ontstaat een toegankelijke toolbox van modellen, methodes en instrumenten op basis van de bevindingen uit het netwerk. Bijzonder is dat, om de adoptie van klimaatslimme oplossingen door de landbouwgemeenschap te stimuleren, het project ook een heel set aan mogelijke publieke en private beloningssystemen identificeert en demonstreert. Door de ingebouwde strategische samenwerking met andere relevante projecten en initiatieven en met beleidsmakers die rond deze thema's werken verwachten we een sterke disseminatie van de inzichten uit dit project. Er wordt in dit project veel aandacht besteed aan communicatie op zowel EU als nationaal niveau. 


Financiering
EU Horizon Europe
AcroniemCLIMATE FARM DEMO
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/10/2230/09/29

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.