Fysiologische indicatoren van milieubelastende emissies van de veehouderij

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit project focust op de methaanuitstoot van melkkoeien. We gaan op zoek naar parameters in de melk die op een betrouwbare manier relateren met de effectieve methaanuitstoot van het dier. De grotere achterliggende doelstelling is dat we op termijn werkbare oplossingen willen bieden aan de melkveehouderij om de emissies (milieubelasting) te reduceren. Om welke oplossingen of maatregelen het kan gaan wordt onderzocht in een parallel onderzoeksproject “Methaanuitstoot van rundvee in Vlaanderen en mogelijkheden om de methaanuitstoot te verminderen”.  Een cruciale randvoorwaarde om maatregelen in praktijk toegepast te krijgen, is (1) dat ze financieel haalbaar zijn, en/of (2) dat ze via objectieve metingen te kwantificeren zijn. Vandaar de ambitie in dit onderzoek om een parameter in de melk te vinden die routinematig bij elke ophaalbeurt mee kan geanalyseerd worden ter voorspelling van de methaanuitstoot.

  Onderzoeksaanpak
  We volgen een vergelijkbare aanpak met de eerder op punt gestelde methode van het melkureum. ILVO heeft daarbij bewezen dat het gehalte melkureum een handige parameter is ter evaluatie van de eiwitvoorziening in de pens. Om parameter(s) te vinden voor de voorspelling van de methaanuitstoot verzamelen we enerzijds in vivo methaan metingen en anderzijds melkmonsters gedurende zoveel mogelijk voederexperimenten met telkens uiteenlopende methaanproducties. Vervolgens constateren we relaties tussen beide en berekenen we de voorspellende waarde van de geselecteerde parameters.

  Relevantie/Valorisatie
  De implementatie van methaanreducerende (rantsoen)maatregelen in de veehouderij vergt een zorgvuldig stappenplan. Wij verwachten dat de veehouder bewijzen zal eisen dat voorgestelde maatregelen effectief werken, en dat hij bovendien een financiële stimulans zal behoeven. De overheid of de zuivelverwerkende industrie zijn vermoedelijk pas bereid om die stimulans te realiseren als ze zeker zijn dat het bedrijf van de boer ook effectief minder methaan heeft uitgestoten. Bijgevolg is een controlemogelijkheid die de methaanuitstoot objectief kan monitoren onontbeerlijk. De fundamentele kennis die aan de basis kan liggen van deze metingen is in dit project verder ontwikkeld. Op dit ogenblik zijn de pasklare oplossingen nog niet voorhanden om de methaanuitstoot van een melkkoe te voorspellen aan de hand van de melksamenstelling.  

  Financiering
  ILVO - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek
  UGent

  Externe partner(s)
  Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
  AcroniemMELKMET
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1031/12/13

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.