Grasland scheuren en vernieuwen op maat van het milieu

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Het project wil het effect meten van het moment van scheuren van grasland op het risico van nitraatstikstofuitloging (aan de hand van nitraatstikstofmetingen in het bodemprofiel) en op het productieniveau bij herinzaai van het grasland.  Het project wil eveneens uitzoeken welk voedergewas en welk bemestingsniveau het meest geschikt is om in te zaaien na het scheuren van grasland in het voorjaar (combinatie van hoge opbrengst en laag risico op te hoge nitraatstikstofconcentraties in de bodem). Eerdere observaties wijzen uit dat het scheuren van meerjarig grasland in het najaar vrij vaak hoge tot zeer hoge nitraatstikstofconcentraties in de bodem opleveren tijdens de officiële bemonsteringsperiode (1 oktober - 15 november) en dat  het risico op nitraatstikstofuitspoeling aanzienlijk is.

  Onderzoeksaanpak
  Wij voeren empirische veldproeven uit: Op zandgrond (Bocholt) en zandleem (Merelbeke) plannen we het scheuren en herinzaaien van grasland op verschillende tijdstippen in voor- en najaar waarbij grasproductie en evolutie nitraatstikstofconcentraties in de bodem gemeten worden. We telen kuilmaïs, voederbieten en Engels raaigras  bij 3 N-bemestingsniveaus (0N, 170 Nmengmest en N max. volgens de MAP 4 normen).  We volgen opbrengst en nitraatstikstofconcentraties in de bodem op zandgrond (Hoogstraten) en zandleem (Merelbeke).

  Relevantie/Valorisatie
  De resultaten worden voor de landbouwers bevattelijk samengebracht in een brochure ' graslandverbetering en -vernieuwing'. In de brochure wordt ook aan de milieuaspecten voldoende aandacht besteed. De problematiek wordt verduidelijkt: Grasland scheuren en herinzaaien gebeurt vooralsnog meer in het najaar omdat dit landbouwkundig het meest interessant is. Terwijl scheuren in het voorjaar over het algemeen minder risico's inhoudt t.a.v. nitraatstikstofuitspoeling. In het voorjaar worden naast gras ook andere gewassen ingezaaid. De keuze van de volgteelt en de toegediende bemesting hebben een grote invloed op de balans opbrengst  -  concentratie aan nitraatstikstof in het bodemprofiel op het einde van het groeiseizoen.
  AcroniemADLODEMO
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/03/1228/02/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • Bewust kiezen voor een graszaadmengsel

   De Vliegher, A., Martens, D., Schellekens, A., Van de Ven, G., Rombouts, G. & Abts, M., 16-sep.-2014, In: Management & Techniek. 16, blz. 21-23 3 blz.

   Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

   Bestand
   53 Downloads (Pure)