Indicatoren van dierenwelzijn aan het slachthuis

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het aWISH project (‘Animal Welfare Indicators at the SlaughterHouse’) mikt op is de grootschalige, geautomatiseerde monitoring ter hoogte van het slachthuis van diergebaseerde welzijnsindicatoren voor het kwantificeren van de dierenwelzijnsstatus op het productiebedrijf en tijdens (uit)laden, transport en slacht. Om deze indicatoren te meten ontwikkelen en testen we nieuwe sensoren en bijbehorende artificiële intelligentie (AI)-beslissingstools en -algoritmen voor vleesvarkens en vleeskippen, zodat gegevens continu en automatisch kunnen worden verzameld. Het doel is om deze gegevens vervolgens te gebruiken om feedback en advies te geven over ‘best practices’ (goede praktijken) aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de kippen en varkens gedurende hun hele leven (boer, vangteam, transporteur, slachthuis). Deze aanpak wordt ontwikkeld en geëvalueerd in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren, van veehouders tot beleidsmakers en burgers.


Onderzoeksaanpak

Het aWISH project wordt gefinancierd door Horizon Europe en loopt vanaf 1 november 2022 gedurende 4 jaar. Het project wordt geleid door ILVO en telt 24 partners uit 13 Europese landen. De kern van het project is gesitueerd in 6 regionale kippen- en varkensproductieketens of ‘pilots’, verspreid over Europa (FR, PL, ES, NL, AT, RS), waar de aWISH-ontwikkelingen zullen worden getest en gevalideerd.


aWISH hanteert een ‘lean multi-actor’ benadering waarbij de gebruikersvriendelijkheid en co-creatie met de verschillende stakeholders centraal staan. De 6 pilots worden geleid door multidisciplinaire teams en zullen nieuwe monitoringstechnologieën voor dierenwelzijn ontwikkelen en testen, de nodige gegevens over dierenwelzijn in hun specifieke regio verzamelen en de aWISH-feedbacktool testen. Naast deze dierenwelzijnsbeoordeling zal er ook een milieubeoordeling worden uitgevoerd om de wisselwerking tussen verbetering van het dierenwelzijn en minimalisatie van milieueffecten te optimaliseren. Combinaties van innovatieve dierenwelzijnsopties met een hoge ecologische efficiëntie en een lager verbruik van hulpbronnen in de hele productieketen worden onderzocht. We ontwikkelen een catalogus met indicatoren voor dierenwelzijn  die alle belanghebbenden kunnen gebruiken om het welzijn van vleesvarkens en vleeskuikens te beoordelen. Ook komen er 9 gidsen met ‘best practices’ welke de externe actoren helpen om de aWISH-technologieën en feedbacktool in te zetten en het dierenwelzijn in heel Europa te verbeteren.


Relevantie/Valorisatie

Het project richt zich om verschillende redenen op vleeskuikens en vleesvarkens. Beide sectoren zijn zeer belangrijke economische segmenten van de voedselproductie in de EU en de wereld. Deze sectoren hebben echter ook te maken met grote aantallen dieren, die individuele aandacht nodig hebben om hun welzijn te optimaliseren. Vleeskuikens en varkens zijn de landbouwdieren waar EU-burgers zich de meeste zorgen over maken. Ook is monitoring van het welzijn van dieren op de boerderij moeilijk en tijdrovend voor deze soorten. Met onze geautomatiseerde methoden geconcentreerd op een centrale locatie, namelijk het slachthuis, kunnen we helpen deze uitdaging aan te gaan. Door het algemene concept voor deze twee soorten landbouwdieren te demonstreren en te evalueren, geloven we ook dat een verspreiding van kennis en technologieën naar andere soorten vlees producerend vee kan worden verwacht, zoals runderen, kalkoenen of eenden.


ILVO is coördinator van het aWISH-project en daarmee verantwoordelijk voor onder meer het management en de kwaliteitsborging van het project. ILVO is ook betrokken bij andere taken, en dan vooral bij de beoordeling en verbetering van het dierenwelzijn op boerderij- en ketenniveau, waarbij in de verschillende pilots de impact van het geautomatiseerde monitoring- en feedbacksysteem zal worden geanalyseerd voor boeren, vangteams, transporteurs en het slachthuis.


Financiering
EU Horizon Europe

Externe partner(s)
Aghitech KFT
ASSOCIACIO CATALANA D INNOVACIO DELSECTOR CARNI PORCI INNOVACC
Biosense institute - research and devolopment institute for information technologies in biosystems
CARNEX DOO INDUSTRIJA MESA VRBAS
CLK GMBH
CONSULAI, CONSULTORIA AGRO INDUSTRIATRIA LDA (CONSULAI)
EUROGROUP FOR ANIMALS ASBL
FORSCHUNGSINSTITUT FUR NUTZTIERBIOLOGIE (FBN)
INSTITUT TECHNIQUE DE L'AVICULTURE,DE LA CUNICULTURE ET DE LA PISCICULTUREITAVI
INSTYTUT GENETYKI I BIOTECHNOLOGII ZWIERZAT POLSKIEJ AKADEMII NAUK (IGBZ PAN)
Johann Heinrich van Thuenen Institute
KOBENHAVNS UNIVERSITET
PLUKON FOOD GROUP BV
RUDOLF GROSSFURTNER GMBH
SELECCION BATALLE SA
STIFTUNG TIERAERZTLICHE HOCHSCHULE HANNOVER (TIHO)
UBITECH
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA (UAB)
Universiteit Utrecht
VETERINAERMEDIZINISCHE UNIVERSITAET WIEN (VETMEDUNI)
VION Food Group
WEL2BE
White Research SRL
AcroniemAWISH
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/11/2231/10/26

Vlaamse Disciplinelijst

  • Audio- en spraakverwerking
  • Andere sociale wetenschappen niet elders geclassificeerd
  • Welzijn van landbouwdieren
  • Dierenethiek
  • Milieueffecten en risico assessment
  • Agrarische veeteelt
  • Datavisualisatie en beeldvorming
  • Machine learning en besluitvorming
  • Andere biotechnologie, bio-en biosysteem ingenieurswetenschappen niet elders geclassificeerd
  • Landbouw- en natural resource economie, milieu- en ecologische economie