Indicatoren van dierenwelzijn aan het slachthuis

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het 4 jaar lopend Horizon Europe project aWISH (‘Animal Welfare Indicators at the SlaughterHouse’) mikt op grootschalige, geautomatiseerde monitoring van diergebaseerde welzijnsindicatoren ter hoogte van het slachthuis. Die welzijnsindicatoren moeten in staat zijn om de dierenwelzijnsstatus te kwnatificeren die er was op het productiebedrijf, tijdens het (uit)laden en transport en tot vlak voor en tijdens de slacht. Om deze indicatoren te meten ontwikkelen en testen we nieuwe sensoren en bijbehorende artificiële intelligentie (AI)-beslissingstools en -algoritmen voor vleesvarkens en vleeskippen, zodat gegevens continu en automatisch kunnen worden verzameld. Het doel is om deze gegevens vervolgens te gebruiken om feedback en advies te geven over ‘best practices’ (goede praktijken) aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de kippen en varkens gedurende hun hele leven. Dat zijn dus de veehouder, maar ook het  vangteam,  de transporteur en het slachthuis. Deze aanpak wordt ontwikkeld en geëvalueerd in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren, van veehouders tot beleidsmakers en burgers. Het aWISH-project wordt geleid door ILVO en telt 24 partners uit 13 Europese landen. 


Onderzoeksaanpak

De kern van het project is gesitueerd in 6 regionale kippen- en varkensproductieketens of ‘pilots’, verspreid over Europa (FR, PL, ES, NL, AT, RS). Daar worden de aWISH-ontwikkelingen getest en gevalideerd. We hanteren een ‘lean multi-actor’ benadering waarbij de gebruikersvriendelijkheid en co-creatie met de verschillende stakeholders centraal staan. De 6 pilots worden geleid door multidisciplinaire teams. Zij ontwikkelen en testen nieuwe monitoringstechnologieën voor dierenwelzijn, zij verzamelen de nodige gegevens over dierenwelzijn in hun specifieke regio, zij testen de aWISH-feedbacktool. Naast de dierenwelzijnsbeoordeling komt er ook een milieubeoordeling om de wisselwerking tussen verbetering van het dierenwelzijn en minimalisatie van milieueffecten te optimaliseren. Combinaties van innovatieve dierenwelzijnsopties met een hoge ecologische efficiëntie en een lager verbruik van hulpbronnen in de hele productieketen worden onderzocht. We ontwikkelen een catalogus met indicatoren voor dierenwelzijn  die alle belanghebbenden kunnen gebruiken om het welzijn van vleesvarkens en vleeskuikens te beoordelen. Ook komen er 9 gidsen met ‘best practices’ welke de externe actoren helpen om de aWISH-technologieën en feedbacktool in te zetten en het dierenwelzijn in heel Europa te verbeteren.


Relevantie/Valorisatie

De reden waarom in eerste instatie vleeskuikens en vleesvarkens worden aangepakt zijn de volgende: Het gaat telkens om zeer belangrijke economische segmenten van de voedselproductie in de EU en de wereld. Het gaat bovendien om grote aantallen dieren, die individuele aandacht nodig hebben om hun welzijn te optimaliseren. En vleeskuikens en varkens zijn de landbouwdieren waar EU-burgers zich de meeste zorgen over maken. Ook is monitoring van de dieren op de boerderij er moeilijk en tijdrovend. Met onze geautomatiseerde methoden geconcentreerd op een centrale locatie, namelijk het slachthuis, kunnen we helpen deze uitdaging aan te gaan. Door het algemene concept voor deze twee soorten landbouwdieren te demonstreren en te evalueren, menen de onderzoekers dat een verspreiding van kennis en technologieën naar andere soorten vee kan worden verwacht, zoals runderen, kalkoenen of eenden.


Financiering
EU Horizon Europe

Externe partner(s)
Aghitech KFT
ASSOCIACIO CATALANA D INNOVACIO DELSECTOR CARNI PORCI INNOVACC
Biosense institute - research and devolopment institute for information technologies in biosystems
CARNEX DOO INDUSTRIJA MESA VRBAS
CLK GMBH
CONSULAI, CONSULTORIA AGRO INDUSTRIATRIA LDA (CONSULAI)
EUROGROUP FOR ANIMALS ASBL
FORSCHUNGSINSTITUT FUR NUTZTIERBIOLOGIE (FBN)
INSTITUT TECHNIQUE DE L'AVICULTURE,DE LA CUNICULTURE ET DE LA PISCICULTUREITAVI
INSTYTUT GENETYKI I BIOTECHNOLOGII ZWIERZAT POLSKIEJ AKADEMII NAUK (IGBZ PAN)
Johann Heinrich van Thuenen Institute
KOBENHAVNS UNIVERSITET
PLUKON FOOD GROUP BV
RUDOLF GROSSFURTNER GMBH
SELECCION BATALLE SA
STIFTUNG TIERAERZTLICHE HOCHSCHULE HANNOVER (TIHO)
UBITECH
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA (UAB)
Universiteit Utrecht
VETERINAERMEDIZINISCHE UNIVERSITAET WIEN (VETMEDUNI)
VION Food Group
WEL2BE
White Research SRL
AcroniemAWISH
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/11/2231/10/26

Vlaamse Disciplinelijst

 • Audio- en spraakverwerking
 • Andere sociale wetenschappen niet elders geclassificeerd
 • Welzijn van landbouwdieren
 • Dierenethiek
 • Milieueffecten en risico assessment
 • Agrarische veeteelt
 • Datavisualisatie en beeldvorming
 • Machine learning en besluitvorming
 • Andere biotechnologie, bio-en biosysteem ingenieurswetenschappen niet elders geclassificeerd
 • Landbouw- en natural resource economie, milieu- en ecologische economie

Data Management Plan vlag voor FRIS

 • DMP aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.