Innovatieve methodes om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden of te verbeteren binnen de doelstelling van het mestbeleid

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  De bodem staat in dit onderzoeksproject centraal. Wat is op korte en op lange termijn het verband tussen verschillende bemestingsstrategieën enerzijds en het bodem organisch stofgehalte, de fosforfracties in de bodem, de gewasopbrengst en de fosforuitspoeling anderzijds? De onderzoekers beantwoorden deze vraag via lange-termijn veldproeven, ondersteund met technische analyses op gewas- en bodemniveau en incubatie-experimenten. ILVO wil met deze studie het belang aantonen van correct(er) en duurzamer omgaan met de bodem door de meest geschikte  bemestingsstrategieën te kiezen, waarbij het bodemorganisch stofgehalte en de gewasopbrengst (rendabiliteit) op een behoorlijk peil blijft binnen de bemestingsnormen van het MAP (mestactieplan).

  Onderzoeksaanpak
  Er worden door de UGent jaarlijks een aantal lange-termijn bemestingsproeven aangelegd, welke door het ILVO inzake bodem en gewas mee worden opgevolgd. Op deze veldproeven worden rotaties van akkerbouwteelten zoals aardappelen, maïs en bieten afgewisseld met groenteteelten zoals rode kool. Gedurende de opeenvolgende groeiseizoenen wordt de evolutie in kaart gebracht van de gewasopbrengst, de fosforopname door het gewas, het bodem organisch stofgehalte, de fosfortoestand in de bodem, en de fosforbeschikbaarheid. Aanvullend worden met bodemstalen van deze veldproeven ook labo-experimenten uitgevoerd om verschillen in fosforuitspoeling in kaart te brengen. Los van deze veldproeven, beoordelen we ook de invloed van het inwerken van groenbemesters op de fosforuitspoeling en fosforbeschikbaarheid via labo-experimenten.

  Relevantie/Valorisatie
  De meest beloftevolle bemestingsstrategieën worden uit alle verzamelde cijfers duidelijk. Het succes van de bemestingsstrategie heeft enkele randvoorwaarden: de gewasopbrengst hoort constant te blijven; het bodem organisch stofgehalte blijft minstens constant of het stijgt en de fosforuitspoeling daalt. Deze randvoorwaarden vatten samen hoe een meer duurzaam beheerde bodem presteert. Dit onderzoek is in de eerste plaats vooral fundamenteel kennisopbouwend, maar kan ook informatie opleveren voor het beleid Vb. indien het onderwerken van groenbemesters effectief de fosforuitspoeling tijdelijk kan verlagen en de fosforbeschikbaarheid voor het volggewas tijdelijk kan verhogen, dienen landbouwers verder te worden aangemoedigd tot het inzaaien van groenbemesters.
  AcroniemORGANIC_P_MATTERS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum3/11/1031/10/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.