Innovative concepts and technologies for ECOlogically sustainable NUTRIent management in agriculture aiming to prevent, mitigate and eliminate pollution in soils, water and air

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Hoe bereiken we een verminderde uitspoeling van nitraat, stikstof en fosfor, samen met een betere controle van stikstofverliezen door ammoniakvervluchtiging, en lagere broeikasgasemissies afkomstig van de landbouwsector (zowel plantaardige als dierlijke productie)? Dat is de vraag in ECONUTRI (een Innovation Action project). De onderzoekers mikken specifiek op natuur-gebaseerde nieuwe oplossingen, aangepast aan een holistisch concept, en hoe die te optimaliseren, te valideren en te demonstreren. ILVO leidt Werkpakket 4 (WP4) dat gaat over op de natuur gebaseerde technologieën die de uitstoot van broeikasgassen en ammoniakemissies verminderen. Onze taken houden onder meer in: Taak 4.1 Vermindering van broeikasgas- en NH3-emissies uit stallen, Taak 4.2 Emissiereductie bij externe opslag van organische reststoffen, Taak 4.3 Emissiereductie van velden Taak 4.4 Emissiereductie door het monitoren via terugkoppeling.


Onderzoeksaanpak

ILVO voert op zijn Varkenscampus experimenten uit naar het effect van snelle mestverwijdering en het gebruik van ureaseremmers op de ammoniak- en broeikasgasemissies. De OTICE-monitoringstool wordt uitgebreid met een emissieberekeningstool en wordt getest tijdens de experimenten in de Varkenscampus. Verder ontwikkelen we in samenwerking met een private partner aanpassingen aan een mestverspreider om de ammoniakemissie te verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de bodemverbetering. De veldmetingen worden uitgevoerd door ILVO. De aanpak van ECONUTRI is dus gericht op de concrete toepassing van dergelijke nieuwe technologieën (via verspreiding en opschaling). Landbouwers in de EU en wetenschappers worden met training en opleiding ondersteund bij de  toepassingen. 


Relevantie/Valorisatie

Het gaat hier steeds om natuurgebaseerde tools voor nutriëntenbeheer die de lucht-, bodem- en waterkwaliteit in Europa, en in China, verbeteren en bijdragen tot de beperking van de wereldwijde klimaatverandering. We verwachten dat dit project de kennis over nieuwe oplossingen die bijdragen tot de vermindering van de milieueffecten van zowel de plantaardige als de dierlijke productie vergroten.

AcroniemECONUTRI
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/11/2230/04/26

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.