Invloed van vruchtwisseling, teeltopvolging en teeltsystemen op de koolstofkringloop en bodembiodiversiteit

 • Van Waes, Johan (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Met dit onderzoek willen we een wetenschappelijk meetinstrument ontwikkelen dat het effect van landbouwpraktijken op de bodemkwaliteit evalueert en opvolgt. We beogen een Soil Quality Index (SQI) om zo een globaal beeld van de bodemkwaliteit te kunnen schetsen. Tegelijk is het ook de bedoeling om het (eventueel) verband aan te tonen tussen een 'gezondere' bodem en de verbetering van gewasprestaties (opbrengst). Anno 2012 zorgen de steeds strenger wordende mest- en gewasbeschermingsregelgeving (vb. MAP 4) voor een dalend gebruik van minerale meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. De landbouwer wordt meer afhankelijk van de natuurlijke processen in de bodem bij het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid en het laag houden van de ziektedruk.

  Onderzoeksaanpak
  Via een aantal lange termijn veldexperimenten, die verschillende landbouwactiviteiten (vruchtwisseling, composttoepassing,…) simuleren en die zorgvuldig worden gemonitord, gaan we op zoek naar een set van fysische, chemische en biologische bodemparameters die geschikt blijken als indicatoren voor de bodemconditie. Aan de hand van al deze bodemparameters stellen we een Soil Quality Index (SQI) op. We zoeken correlaties tussen de bodemparameters en de verzamelde data over gewasopbrengst. We verbinden de SQI met voorspellingen aangaande gewasprestaties.

  Relevantie/Valorisatie
  Wij verwachten dat de nieuwe SQI een betrouwbare meetinstrument wordt voor duurzaam bodembeheer, met een voorspellende kracht naar bodem- en gewasprestaties. Deze index moet toelaten om maatregelen in functie van duurzaam bodembeheer te evalueren op hun doeltreffendheid en eventueel bij te sturen. Tevens kan ,na een grondige validatie, de ontwikkelde SQI gebruikt worden om de landbouwer het nodige advies te verstrekken bij de implementatie van bodemverbeterende maatregelen die tevens een stabiele gewasproductie garanderen. Dit onderzoek is ook waardevol om een doelgericht beleid uit te stippelen en het beleid en de inspanningen van de sector op het vlak te evalueren.
  AcroniemSQIBIS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum5/11/074/11/11

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.