Inzicht in het persisterend karakter van Samonella Infantis in de braadkippensector in België als basis voor het doorbreken van contaminatiecycli

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

De reductie van Salmonella bacteriën in de pluimveesector, en speciaal het serotype Infantis, is het uiteindelijk doel van dit FOD project. Concreet moeten we daarvoor wetenschappelijk inzicht verwerven in de mechanismen van het persisterend karakter van S. Infantis klonen die circuleren in de pluimveesector. Op basis van die nieuwe kennis zijn er juiste, gefundeerde keuzes te maken betreffende de remediëring in pluimveebedrijven en indirect ook in slachthuizen.


Onderzoeksaanpak

We karakteriseren een set van Belgische Salmonella Infantis isolaten via verschillende manieren. We gebruiken daarbij onder meer een snelle typeringstechniek om snel onderscheid te maken tussen verschillende stammen. Gebaseerd hierop bepalen we de resistentie tegen antibiotica en de gevoeligheid voor biociden voor een set van stammen. Het biofilmvormend vermogen wordt eveneens bepaald.  Whole Genome Sequencing wordt uitgevoerd om de geobserveerde fenotypische kenmerken te verklaren en na te gaan of de bacteriën ook beschikken over een megaplasmide, zoals gerapporteerd in andere landen. Daar zou het erg persisterend karakter mee kunnen samenhangen. We onderzoeken of het tijdstip waarop nu de officiële Salmonella status wordt bepaald, namelijk op 3 weken voor slachten, niet te vroeg ligt. Mogelijks leidt dat tijdstip ertoe dat er Salmonella vals-negatieve tomen aangeleverd worden in het slachthuis. Tot slot bekijken we de rol van kratten, gebruikt om de tomen te transporteren, in de overdracht van Salmonella. 


Relevantie/Valorisatie

Kennis opgebouwd tijdens dit project moet leiden tot betere inzicht in de Salmonella problematiek. We passen deze gebundelde kennis toe om de specifieke pluimveebedrijven die te kampen hebben met een persisterende S. Infantis besmetting (beter) te helpen. 


Financiering
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
AcroniemFOD SALMINF
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/02/2231/01/25

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.