Joint monitoring program North Sea/Celtic Sea

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Dit onderzoeksproject ambieert een gemeenschappelijke, geïntegreerde methodiek op te stellen om de door Europa opgelegde monitoring in functie van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (MSFD) te realiseren. Vijftien kennisinstellingen van 8 landen – waaronder ILVO in België -  werken samen aan voorstellen tot het bekomen van een gezamenlijk monitoringsprogramma voor de Noordzee regio en de Keltische zee. Randvoorwaarden zijn ondermeer dat de methodiek voldoet aan de monitoring eisen van de MSFD en van andere milieurichtlijnen. Tegelijk moeten de verzamelde data ondersteuning bieden voor een (duurzamer) beheer van de menselijke activiteiten in de bedoelde mariene regio’s. De betrokken instituten zijn elk verantwoordelijk voor bepaalde nationale monitoringsprogramma's.

  Onderzoeksaanpak
  Dit project met de opdrachthouders voor de monitoringprogramma’s van (enkel) de Noordzee en Keltische zee wordt beschouwd als een pilootproject. Uitbreiding en toepassing in de andere Europese regio’s kan in een latere fase plaatsvinden. De partners inventariseren en communiceren hun wederzijdse mariene monitoring inspanningen. Ze onderzoeken synergieën tussen deze bestaande programma's. Ze evalueren de kost efficiëntie en detecteren manieren om de doeltreffendheid van de beschikbare middelen te verhogen (vb. meervoudig gebruik van bestaande monitoring platformen, scheepstijd, ...).  Het eindresultaat is een onderhandelde integratie van de mariene monitoring inspanningen door de partner organisaties. De resultaten van dit pilot project kunnen zijn: het opstellen van geïntegreerde monitoring strategieën, een voorstel voor een gezamenlijke monitoring programma en het ontwikkelen van beleidsondersteunend tools (vb. statistische tools voor het testen van staalname design, tools voor het selecteren van alternatieve staalname strategieën).

  Relevantie/Valorisatie
  We verwachten dat de doeltreffendheid van de monitoringsmiddelen en de output worden geoptimaliseerd door over de grenzen van verschillende disciplines, programma's en landsgrenzen heen te werken aan een gemeenschappelijke aanpak. De algemene monitoringskosten voor de implementatie van de MSFD kunnen dalen. De ecosysteem gerichte aanpak van de MSFD monitoring levert heldere en relevante data op die onderlinge vergelijkingen en een correcte, geharmoniseerde evaluatie van de milieutoestand van de Noordzee regio en Keltische zee mogelijk maakt. De resultaten zijn nadien ook bruikbaar in andere Europese regio's.    
  AcroniemJMPNS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/1330/03/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.