Landbouw in de toekomst- Rurale netwerken opzetten voor een klimaat-adaptieve landbouw

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het FARM LIFE project doet praktijktesten mbt nieuwere klimaatadaptatietechnieken op de boerderij, zoals agroforestry, of zoals ingrepen in landgebruik in combinatie met watermanagement en bodembehoud. Het  uittesten, implementeren en demonstreren gebeurt op 3 landbouwbedrijven in Noord-Brabant (Nederland). Ten tweede is het de bedoeling om de 'geleerde lessen' uit het werk op de 3 demonstratiebedrijven, zoals technische kennis en methodologische resultaten, te vertalen in leerinstrumenten en die te promoten en te laten herhalen. FARMLIFE kadert dus thematisch binnen de uitdaging klimaatadaptatie. 


Onderzoeksaanpak

Op de drie pilootbedrijven concipiëren de onderzoekspartners site-specifieke adapatieve bedrijfsplannen voor bijvoorbeeld de implementatie van agroforestry (boslandbouw) systemen. Het oogmerk is de optimalisatie van ecologische en economische veerkracht bij klimaatsverandering. Daarnaast organiseren we masterclasses die landbouwers (en de actoren rondom hen) ondersteunen bij de eventuele implementatie van agroforestry. De geleerde lessen worden vertaald in een zogenaamde transitie toolkit. Doel is om die later veelvuldig te laten hergebruiken. Het project maakt ook werk van opleiding van transitiemanagers in agroforestry. Dat gebeurt ondermeer door een MOOC (Massive Online Open Course) te ontwikkelen, en een Master curriculum. 


Relevantie/Valorisatie

Agroforestry is een multifunctioneel landbouwsysteem dat productie diversifieert en aanpast en ondertussen ook de carbon footprint, de management inspanningen en de inputkosten vermindert. Het past binnen de zoektocht naar klimaatadaptieve landbouwsystemen in tijden van klimaatverandering. Het project zoekt naar nieuwe bedrijfsmodellen voor leefbare en veerkrachtige agroforestry systemen. Daarnaast ontwikkelt het project, gezien de beperkte kennis rond agroforestry, instrumenten en lessen die de transitie naar agroforestry ondersteunen. 


Financiering
LIFE +
AcroniemFARMLIFE
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/09/1831/12/24

Vlaamse Disciplinelijst

  • Sociologie van organisaties en beroepen niet elders geclassificeerd

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.