Langetermijn dataverzameling ter onderbouwing van de huidige uitzonderingsmaatregel m.b.t. de teruggooi van de rog en de "Roadmap for rays and skates" (Raywatch)

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Het doel van RAYWATCH is om data te verzamelen van roggen op soortniveau, met name over de omvang van teruggooi na vangst en over het percentage dat daarbij overleeft. Zo komen de onderzoekers tot een wetenschappelijke basis om al dan niet een uitzonderingsmaatregel te bepleiten op de aanlandplicht voor ondermaatse vis, op basis van een bewezen hoge overleving na teruggooi. Een tweede doel is om de data te integreren in wetenschappelijke populatie-dynamica-modellen. Daarmee zijn we in staat om beter advies te geven over het juister beheer van – voor de Belgische visserij – commercieel interessante roggensoorten. 


Onderzoeksaanpak

Tijdens de voor dit project uitgebreidere campagne van 'nationale datacollectie1' (zeegaande waarnemers op onderzoeksschepen) en tijdens extra zeereizen maken we vangstanalyses op roggen. We noteren van elke gevangen rog gedetailleerde gegevens over biologische parameters. We gebruiken een vernieuwde en efficiënte datacollectie steunend op de integratie van elektronische tools  (i.e. toughbooks gekoppeld aan een meetplank). Slimme camerabeelden worden gebruikt om de vangstmanipulatie zo laag mogelijk te houden. We identificeren “choke” situaties door roggen, gebaseerd op vangststatistieken en quota-allocaties. We werken de kennishiaten weg, die werden geïdentificeerd in de “Roadmap for skates and rays”. We analyseren de nieuw verzamelde data en integreren ze in nieuwe stock assessment tools. Op basis van de bekomen resultaten formuleren we aanbevelingen voor een toekomstig duurzaam beheer van de diverse roggenpopulaties.


Relevantie/Valorisatie

Dit project is gebaseerd op een samenwerking tussen wetenschap (ILVO) en de visserijsector. Het voorziet in een gerichte en efficiënte datacollectie voor commercieel belangrijke roggensoorten in het kader van “Roadmap for rays and skates” en de vernieuwde DCF aan de hand van state-of-the-art technologieën. Raywatch dient eveneens als een case-study voor een meer geautomatiseerde dataverzameling die ook op andere vissoorten zal kunnen toegepast worden binnen de context van de herziening van het DCF. De vernieuwende datacollectietools integreren betekent dat we een meer precieze inschatting van de vangstsamenstelling en bestandsgrootte kunnen maken. Met behulp van de nieuw verzamelde data kunnen kennishiaten binnen de “Roadmap for rays and skates” opgelost worden. De verwerkte data leiden, na integratie in de stock assessment-modellen, tot meer nauwkeurige adviezen voor roggen. 

AcroniemRAYWATCH
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/02/2031/07/22

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.