Literatuurstudie over de fosforcyclus in landbouwbodems

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit onderzoek focust op een brede kennisopbouw rond de fosforcyclus in landbouwbodems, op basis van literatuur. Fosfor kan zoals stikstof via bemesting in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen en daar voor eutrofiëring zorgen. In de meest recente versies van het mestactieplan wordt fosfor, mogelijk het limiterende nutriënt voor eutrofiëring, steeds belangrijker. De normen voor fosfortoediening via bemesting worden daarom steeds strikter. In tegenstelling tot stikstof zijn de processen rond fosfor in landbouwbodems (beschikbaarheid voor planten, opbrengstvermindering en evolutie van de bodemtoestand bij gereduceerde bemesting, risico op en manier van transport vanuit de landbouwbodem naar het water,…) minder goed gekend, maar wel cruciaal voor een goede onderbouwing van de (toekomstige) wetgeving.

  Onderzoeksaanpak
  Gedurende twee jaar wordt de bestaande kennis rond de fosforcyclus in landbouwbodems in kaart gebracht. Via een literatuurstudie wordt relevante informatie opgezocht rond fosforbeschikbaarheid, beïnvloedende factoren als bodemeigenschappen en bemestingsstrategieën, werkzaamheid van meststoffen, systemen voor bemestingsadvies, gevolgen van gereduceerde bemesting voor gewasopbrengst, -kwaliteit en bodemtoestand, risico op fosforverliezen en fosfortransport vanuit bodems naar grond- en oppervlaktewater. Tevens worden alternatieve maatregelen voor daling van fosforconcentraties in Vlaamse wateren nader bekeken en de wetgeving en monitoring in gelijkaardige Europese regio’s onder de loep genomen.


   

  Relevantie/Valorisatie
  Als we de fosforcyclus in de landbouwbodems grondig kennen, dan kunnen we ook de risico’s van aangepaste fosforbemesting inschatten, zowel voor de landbouw (verlies opbrengst, daling bodemkwaliteit) als voor het milieu (fosforverliezen richting grond- en oppervlaktewater). We kunnen dan streven naar een bemestingsniveau waarbij we de risico's voor beide beperken.  Deze kennis kan gebruikt worden om landbouwers te informeren over de optimale fosforbemesting voor landbouwpercelen. Bovendien kunnen de onderzoeksresultaten bijdragen tot een goed onderbouwde wetgeving waarbij de fosforproblematiek op de meest efficiënte manier kan aangepakt worden.


   
  AcroniemFOSFOR
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/03/1231/08/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.