Maatregelen en innovatieve technieken ter beperking van stofdrift van gewasbeschermingsmiddelen bij de toepassing van gecoat zaad

 • Nuyttens, David (Projectverantwoordelijke)
 • Foqué, Dieter (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Het probleem van stofdrift tijdens het zaaien van met pesticiden gecoate of ontsmette zaden is nog maar weinig bestudeerd.  ILVO en partner KULeuven willen de omvang van het probleem in kaart brengen en reductiemaatregelen formuleren en realiseren.


  Het gebruik van gecoate of ontsmette zaden in akkerbouw en in diverse andere teelten biedt voordelen voor de bescherming van het gewas. Er zijn ook risico’s. Zowel voor als tijdens het toepassen van gecoat zaad kunnen stofpartikels vrijkomen die pesticiden bevatten. Tot ver buiten de perceelsranden kunnen zij wegdriften en schade berokkenen aan mens en milieu. De belangrijkste factoren die stofdrift beïnvloeden zijn: de kwaliteit van het gecoat zaaizaad, de zaaitechniek en de omgevingsomstandigheden tijdens en na toepassing.

  Onderzoeksaanpak
  ILVO en projectpartner KULeuven ontwikkelen via een gecombineerde experimentele en modelmatige aanpak: 1) een meetopstelling en -protocol voor het bepalen van de stofemissie van zaaimachines onder gecontroleerde omstandigheden, 2) een meetopstelling en -protocol voor het meten van stofdrift onder praktijkomstandigheden, 3) een model dat het gedrag van stof in de machine simuleert, om de effecten van machine-ontwerp en -instellingen op stofgeneratie te onderzoeken, 4) een model dat het gedrag van het vrijgestelde stof in de omgeving beschrijft, om zo de effecten van omgevings- en bodemcondities op stofdrift te evalueren en 5) innovaties aan de zaaimachines ter reductie van het stofdrift risico.

  Relevantie/Valorisatie
  Dit project levert 5 praktisch-relevante resultaten op: 1) een beter gebruik van en aanpassing aan bestaande apparatuur en de ontwikkeling van nieuwe zaaimachines, 2) adviezen voor driftreducerende maatregelen tijdens het zaaien, 3) simulatiesoftware om het zaaiproces te evalueren en te optimaliseren m.b.t. stofdrift, 4) data, meettechnieken en modellen om het stofdriftrisico in te schatten in functie van de zaadkwaliteit, zaaitechniek en omgevingsomstandigheden en 5) een beter inzicht inzake het belang van stofdrift en de risico’s die hieraan verbonden zijn.
  AcroniemDUSTDRIFT
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/1130/09/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.