Meerjarige veldproeven duurzaam bodembeheer

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Met dit empirisch onderzoek gaan we na of de bodemkwaliteit en de ziektedruk van een akker gunstig kunnen worden beïnvloed door de bodemverbeterende maatregelen 1) composttoepassing en/of 2) niet-kerende bodembewerking. We gaan het effect van deze maatregelen na op proefveldjes die bemest zijn met (de maximale toegelaten dosis) runderdrijfmest of (de maximaal toegelaten dosis) varkensdrijfmest. We onderzoek hierbij ook of het binnen het wettelijk kader mogelijk is om het organische stofgehalte van de bodem te laten toenemen via een gangbaar teeltsysteem met drijfmest en het toepassen van goede landbouwpraktijk (groenbedekkers, inwerken van stro) en, indien niet, of dit doel kan bereikt worden met een extra dosis compost zonder de N-uitspoeling te verhogen.

  Onderzoeksaanpak
  In het voorjaar 2010 is gestart met de lange termijn veldproef. Deze kent een 4-jarige rotatie met maïs, aardappelen, zomergraan en een groente, afgewisseld met groenbedekkers gedurende de winterperiode. We vergelijken proefveldjes die wel en geen compost krijgen toegediend, bovenop de drijfmest. En we maken het onderscheid tussen proefveldjes die klassiek worden geploegd met proefveldjes die niet-kerend worden bewerkt. We monitoren de nutriëntenbalansen, de fysische en biologische bodemkwaliteit en de ziektedruk (vooral plantparasitaire nematoden en ziekteverwekkende schimmels). In het aardappelgewas wordt kunstmatig de bacterieziekte Dickeya ingebracht om de natuurlijke weerbaarheid van de akker vast te stellen. Voor deze proef wordt de expertise van de ILVOonderzoeksdomeinen Teelt & Omgeving en Gewasbescherming gebundeld.

  Relevantie/Valorisatie
  De wetgeving legt het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen aan banden. Om toch economisch rendabel te kunnen telen is er nood aan een kwaliteitsvolle bodem, die een goede nutriëntenbenutting mogelijk maakt en voorziet in voldoende organische stofopbouw, optimale lucht- en waterhuishouding en een divers bodemleven. Een gezonde bodem is weerbaar tegen ziektes en kan de plantaardige productie op lange termijn verzekeren. Om tot een dergelijke bodemkwaliteit te komen is een aangepast beheer noodzakelijk. Deze veldproef wordt gebruikt voor de Europese FP7-projecten Catch-C en Fertiplus.
  AcroniemVELDBODEM
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/09/0831/12/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.