Mengteelten van vochtige peulvruchten en granen inkuilen voor biologische leghennen

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Hoe zijn peulvruchten maximaal te benutten als alternatieve en regionale eiwitbron in biologisch leghennenvoeder? Deze onderzoeksvraag stelt zich in het project KUILEG. De onderzoekers focussen op veldbonen: in welke mate reduceert het inkuilen van een mengteelt van deze bonen met granen de hoeveelheid aanwezige anti-nutritionele factoren (ANF’s), is de vraag. ANF’s zijn stoffen die de verteerbaarheid of smakelijkheid van een voeder negatief kunnen beïnvloeden. Bijkomend is het effect bestudeerd van het inmengen van deze kuilen in het leghennenvoeder op de prestaties en de verteerbaarheid bij leghennen.


Onderzoeksaanpak

Via een aantal proeven is onderzocht of de ANF’s in veldbonen verminderden door deze in een vochtig stadium in te kuilen in een mengteelt met granen. Verschillende kuilen werden vergeleken naar hun kwaliteit en, indien nodig, werd gekeken hoe deze kuilkwaliteit verbeterd zou kunnen worden. Via rantsoenberekening is een optimaal inmengingspercentage in het leghennenvoeder bepaald voor deze kuilen. Tot slot zijn de kuilen beoordeeld als mogelijke alternatieve eiwitbron in het voeder van leghennen. Daarbij ging het over nutriëntenverteerbaarheid, dierprestaties en eikwaliteit.


Relevantie/Valorisatie

Uit een eerste proef waarbij verschillende types mengteelten (veldbonen in combinatie met granen) werden ingezaaid, bleek het inkuilen effectief een succesvolle techniek te zijn om de aanwezige ANF te reduceren. Vooral de vicine-gehaltes daalden spectaculair, soms zelfs met meer dan de helft tot zelfs bijna 90% bij de wintervariëteit Axel. Daarnaast bleef de nutritionele waarde van de kuil nog steeds voldoende goed. In de prestatieproef vonden de onderzoekers geen significante verschillen tussen de verschillende voederbehandelingen voor wat betreft prestaties en eikwaliteit. De verteerbaarheid bleek beter bij de ingekuilde mengteelten in vergelijking met de droge veldbonen. Uit deze proeven kan besloten worden dat het mogelijk moet zijn om sojaschroot in een bio-leghennenvoeder te vervangen door een ingekuilde mengteelt van veldbonen met granen.


Financiering
Vlaamse Overheid

Externe partner(s)
Hogeschool Gent
Inagro
AcroniemKUILEG
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/10/1730/09/20

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.