MicroPlastics - Is het een bedreiging voor het 2-Zeeën gebied?

 • Robbens, Johan (Projectverantwoordelijke)
 • Devriese, Lisa (Voormalig Projectbegeleider)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Het Interreg project MICRO (coördinatie door ILVO) evalueert op wetenschappelijke wijze de incidentie en impact van microplastics in het 2 Zeeën gebied. De onderzoeksvragen zijn ondermeer: In welke mate en op welke locatie zijn welke microplastics aanwezig in het 2 zeeën gebied? Welke chemische en microbiële belading bezitten de microplastics? Welke effecten op mariene organismen hebben ze? Wat is de socio-economische impact? De voortdurende communicatie rond het project nemen de onderzoekers als een aparte doelstelling ter harte. Het finale doel is om de nieuwe kennis in te zetten voor verzachtende maatregelen om het probleem van de microplastics te beperken.

  Onderzoeksaanpak
  In elk van de 4 werkpakketten zitten meerdere onderzoeksacties, waarbij ILVO als trekkende partner telkens is betrokken. Eerst wordt een transportmodel voor microplastics opgesteld en gevalideerd door bemonstering. Daarbij worden standaardmethodes voor bemonstering ontwikkeld. Vervolgens wordt de chemische en microbiële belading van microplastics geëvalueerd. Binnen het tweede pakket onderzoeken we de effecten van microplastics op mariene organismen. De socio-economische impact van microplastics wordt aan de hand van de voorgaande resultaten toegelicht. De laatste activiteit omvat de communicatie en verspreiding van de resultaten van het MICRO project. Eén van de werkpakketten wordt gerealiseerd via een PhD over de bacteriële gemeenschappen en bacteriële biodegradatie van plastic, ondersteund door het ILVO genomics platform.

  Relevantie/Valorisatie
  Microplastics in het mariene milieu vormen een aanzienlijk ecologisch en wellicht ook gezondheidsprobleem. Wereldwijd werken  onderzoeksgroepen er op. De onderzoekers in dit project kiezen expliciet om de belanghebbende sectoren zoals maricultuur, aquacultuur, visserij en afvalverwerkende bedrijven intensief te betrekken bij het onderzoeksproces en bij de communicatie van de resultaten, omdat zij vervolgens ook de verzachtende maatregelen gaan beleven en/of realiseren.  Uitwisseling van expertise, kennis en middelen wordt gestimuleerd binnen de partners van deze Europese samenwerking. De resultaten van het MICRO project worden verspreid via wetenschappelijke publicaties en internationale conferenties. Politici en beleidsmakers worden op de hoogte gesteld van de resultaten (o.m. met 4 nieuwsbrieven in 3 verschillende talen). Daarnaast wordt het grote publiek geïnformeerd via een waaier aan verspreidingskanalen (facebook, blog, nieuwsbrief, website, pers).

  Financiering
  Interreg IVA 2 Mers Seas Zeeën
  AcroniemMICROPLASTICS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/07/1230/09/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.