Monitoring van de Belgische recreatieve zeevisserij

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Hoe evolueert van jaar tot jaar de recreatieve visserij in België? Wat is de biologische, economische en technische toestand van de recreatieve visserij? De bedoeling is om via datacollectietechnieken, specifiek gericht op de recreatieve visserij, een goede inschatting te maken van de grootte van de recreatieve visserij in België, de mogelijke gevolgen van het visserijbeheer op de visbestanden, de sociale en economische impact op de kust en de omgeving.  Dit ILVO-onderzoek kadert in het Europees visserijbeleid, in het monitoren voor de Kaderrichtlijn Marien Strategie en de richtlijn van OSPAR. Tegelijk heeft de recreatieve visserij zelf belang bij objectieve cijfers: de sector wenst (meer) erkend worden als volwaardige ruimtegebruiker op zee en binnen beleidsprocessen. Er is de vraag naar een wetgeving op maat die beter spoort met de realiteit. De communicatie rond de hoeveelheid gevangen vis ten slotte kan eenduidiger.


Onderzoeksaanpak

Een betrouwbare datacollectie over de recreatieve visserijsector vraagt een combinatie aan technieken en zorgvuldig reken- en inschattingswerk. We maken een steekproef van enerzijds tellingen en observaties op het strand/aan de staketsels en anderzijds doen we survey’s op zee met het onderzoeksvaartuig Simon Stevin. En we monitoren vanuit de lucht met een vliegtuig.  Op basis van al die gegevens brengen we de evolutie van de recreatieve visserij in kaart. Transparantie staat centraal binnen het dataverzamelingsproces. Daarom wordt iedereen de kans geboden de monitoringsactiviteiten en de hieruit voortkomende data in realtime te consulteren aan de hand van interactieve grafieken en kaartmateriaal. Deze plaatsen we op de website Recreatieve Zeevisserij.


Relevantie/Valorisatie

De verzamelde wetenschappelijke data en trends zijn in de eerste plaats nuttig voor de recreatieve sector zelf en voor de (correcte) communicatie die zij wensen te voeren naar de maatschappij en het beleid. Daarnaast voldoen de onderzoekers met dit project aan een EU verplichting: Zowel de advisering van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid als de opvolging van de KaderRichtlijn Marien Strategie (KRMS) gebeurt voor alle EU lidstaten en visserijen voornamelijk via ICES (biologische adviezen) en via  STECF (adviesorgaan van de Europese Commissie met betrekking tot de visserij). De recreatieve visserij moet daarbij verplicht opgevolgd worden voor liefst drie verschillende domeinen nl. voor visserij, voor het marien ruimtelijk beheer en voor OSPAR. Daarom gebeurt de monitoring als een samenwerking tussen ILVO, FOD Leefmilieu en VLIZ. De verzamelde data komen dus terecht  - via deze samenwerking - in zowel nationale als internationale rapporten (bv. ICES, OSPAR). We verwachten dat de resultaten meer houvast gaan bieden voor een onderbouwd beheer van de Belgische Visserijsector én voor een doordacht marien ruimtelijk beheer.

AcroniemRECVIS2021
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/21

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.