Multi-species swards and multi-scale strategies for multifunctional grassland-based ruminant production systems

 • Van Gils, Bert (Voormalig Onderzoeker)
 • De Vliegher, Alex (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit Europese onderzoeksproject, waaraan ILVO participeert voor de Vlaamse situatie, heeft als einddoel duurzame dierlijke productiesystemen gebaseerd op het gebruik van grasland te ontwikkelen, te evalueren en te promoten. Men mikt op grasland met een grote multifunctionaliteit waarbij behoud van diversiteit en aanleveren van groene diensten optimaal samengaan met de economisch efficiënte productie van kwaliteitsproducten. ILVO onderzoekers voeren 3 werkpakketten (mee) uit: (i) Wat is de huidige toestand van multifunctioneel grasland in Europa (de huidige betekenis, het huidig gebruik en de verwachtingen)? (ii) Welke innovaties in graslandgebruik zijn mogelijk om de competitiviteit van de dierlijke productie te combineren met een verhoogde milieuvriendelijke output? (iii) Doorstroming van de kennis naar de verschillende belanghebbende sectoren en diensten.

  Onderzoeksaanpak
  We inventariseren het Europees graslandareaal, de verspreiding ervan, de productiecapaciteit en het gebruik. We maken tevens een overzicht van de verschillende functies van dit grasland op bedrijfs- en landschapsniveau. Voor pakket 2 voeren we een studie uit over het effect van de graslanduitbating op de nitraatrest in de bodem na het groeiseizoen. Hierbij observeren we 9 percelen na 1 september waarvan we de helft verder laten begrazen en de helft afsluiten voor een maaisnede. Voor pakket 3 werken we mee aan een boek getiteld ' Grasslands and herbivore production in Europe and effects of common policies'.


   

  Relevantie/Valorisatie
  Wij verwachten dat dit project de aandacht vestigt op het grote belang van de talrijke en zeer uiteenlopende functies van grasland in Europa, zodat grasland correct wordt gewaardeerd bij het opstellen van regelgeving door de EU.  Dit kan door toepassing van diverse productiesystemen en gebruik van soortenrijk grasland op bedrijfs- en landschapsniveau.
  AcroniemEUMULTISWARD
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/03/101/03/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.