N and P excretie vanuit mestproductie reduceren via voedermaatregelen

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Hoe kunnen we de productie van mest door runderen, varkens en pluimvee reduceren en de samenstelling van de mest gunstig beïnvloeden via voedermaatregelen? De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) vraagt een antwoord op deze vraag ter voorbereiding van de derde-generatie stroomgebiedbeheersplannen (2022-2027). Bedoeling is om een maximale lijst van maatregelen op te stellen die de N- en P-uitscheiding bij rundvee, varkens en pluimvee verder kunnen verlagen om de waterkwaliteit te verbeteren. ILVO evalueert vanuit zijn expertise de potentiële verbetermarge, de technische haalbaarheid en de economische meerkost van mogelijke maatregelen. De onderzoeksvragen zijn dus:  Welke verbetermarge is nog realiseerbaar op het vlak van voedersamenstelling en -efficiëntie? Met welke technieken en voederstrategieën en tot welk percentages kan het gehalte aan ruw eiwit en fosfor in het rantsoen of veevoeder dalen zonder de productiviteit van de betreffende veehouderij in het gedrang te brengen? Welke randvoorwaarden moeten vervuld zijn om deze reducties te realiseren? Tegen welke kosten zijn deze te realiseren? Welke zijn mogelijke andere effecten van deze maatregelen?

  Onderzoeksaanpak
  Om dit onderzoek in een korte tijdspanne uit te voeren maken we gebruik van beschikbare databanken, modellen, eigen onderzoeksresultaten en literatuur. We betrekken stakeholders zoals de landbouworganisaties en de veevoedersector via overleg bij de start en op het einde van de studie (half januari 2018) om te verzekeren dat up-to-date praktijkkennis en -ervaringen geïntegreerd worden. Eerst toetsen we de uitgangssituatie af, met name de toegepaste behoeftenormen, de samenstelling van het voeder/rantsoen en de daarbij behorende prestatie voor de verschillende diercategorieën. Vervolgens doen we een wetenschappelijke literatuurstudie om per diersoort de maatregelen op te lijsten die de N- en P-excretie verminderen. Tenslotte berekenen we voor de prioritaire diercategorieën tegen welke kosten deze reducties realiseerbaar zijn, terwijl voor de minder belangrijke categorieën een kwalitatieve evaluatie gemaakt wordt.

  Relevantie/Valorisatie
  Het resultaat van dit project is een rapport met een maximale lijst van voedertechnieken en -strategieën per diersoort en -categorie met inschatting van de haalbare verbetering alsook van de kostprijs en indicatie van de implementeerbaarheid van de maatregelen en bijhorende aandachtspunten. Aan de hand van dit rapport redigeert VLM eventueel mogelijke maatregelen met bijhorend kostenplaatje om de waterkwaliteit voor N en P op te krikken. De kaderrichtlijn water voorziet ook om eventuele disproportionaliteit van maatregelen voor bepaalde sectoren zichtbaar te maken. Europa kan daar zodoende rekening mee houden bij het opleggen van maatregelen en/of termijnen van beoogde doelstellingen.

  Financiering
  Vlaamse Landmaatschappij
  AcroniemVEEMEST
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum26/10/1725/01/18

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.