Naar een bedrijfseconomische en milieukundige win-win door efficiënter voedergebruik in de varkenshouderij

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Welke praktische, betaalbare handvaten en strategieën kunnen de varkenshouders in de toekomst hanteren om de voederconversie van hun varkens te kennen en vervolgens te optimaliseren? Op deze vraag zoeken UGent- en ILVO-onderzoekers een antwoord in het onderzoeksproject Vlevavc. In de varkenshouderij bestaat er een opvallende discrepantie tussen de voederconversie die men in een experimentele onderzoeksomgeving kan bereiken en de resultaten die men (slechts) boekt op sommige praktijkbedrijven. Doel van dit project is dus om de factoren die de voederconversie beïnvloeden in kaart te brengen en de kritieke punten bloot te leggen. We mikken naar een gestandaardiseerde berekening van de voederconversie. Op dit ogenblik heerst er hier en daar verwarring over. Met de NIRS techniek worden kalibraties ontwikkeld voor voeders en mest om de voederwaarde en voederconversie snel te kunnen opvolgen. Het finaal doel is een praktijkgerichte tool, zodat de veehouder in samenwerking met de erf-adviseurs een bedrijfsaangepaste werkbare strategie kan uitwerken en implementeren.

Onderzoeksaanpak
De aanpak in dit onderzoeksproject is participatief en hands on. We werken intensief samen met een groot aantal praktijkbedrijven, uiteraard onder confidentialiteit. We nemen er enquêtes af, bemonsteren voeders en mest, volgen de resultaten in detail op en leggen zo de verschillen in productieresultaten bloot. Na de observaties begeleiden we ook de gewenste aanpassingen, welke economisch en milieukundig worden gemonitord. Met de NIRS calibraties controleren we de kwaliteit van de gebruikte varkensvoeders en de voederbenutting.

Relevantie/Valorisatie
Bij de opfok van vleesvarkens is 60-70% van de kosten te wijten aan het voeder. De voederkwaliteit en voederbenutting schatten op een betaalbare snelle manier is dus hoogst relevant. Het laatste decennium stagneert de voederconversie in Vlaanderen op 2,94 kilo voeder per kilo levend diergewicht. Wij verwachten dat de verbetering van de voederconversie, via een gestandaardiseerde en betaalbare schatting van voederkwaliteit en –benutting, uiteindelijk resulteert in een economische meeropbrengst en tegelijk in een reductie van de milieubelasting door de varkenssector (daling van de mestuitstoot).

Financiering
IWT - Instituut voor de aanmoediging door wetenschap en technologie in Vlaanderen

Externe partner(s)
Ugent - Fac. Diergeneeskunde
AcroniemVLEVAVC
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/10/1631/12/20