Naar een Pragmatische Aanpak Stikstof voor de Vlaamse rundveehouderij

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Hoe kunnen we de ammoniakemissie uit een stal met runderen juister opmeten? Kunnen we het bestaande areaal aan maatregelen uit de zogenaamde PAS-lijst verbeteren? Welke nieuwe ammoniak-reducerende maatregelen komen in aanmerking voor de PAS-lijst? Deze drie onderzoeksvragen kaderen in de problematiek van het beleid rond de Programmatische Aanpak Stikstof. De Europese lidstaten krijgen te maken met een verplichte reductie van de hoeveelheid ammoniak die in het milieu terecht komt en op de bodem kan neerslaan, wat op zijn beurt een zure regen effect en eutrofiëring van het water kan veroorzaken. In Vlaanderen beheerst men de problematiek via de Programmatische Aanpak Stikstof. De kennishiaten die binnen het thema aanwezig zijn in de rundveehouderij worden onder meer met dit project opgevuld, en meteen omgezet in beleid.  

Onderzoeksaanpak
Bij aanvang van onderzoeksproject hebben wij emissiemeettechnieken op stal- en vloerniveau ontplooid in de proefstal. Er werden twee meetmethoden ontwikkeld in de ILVO-melkveestal, een referentie- en een vereenvoudigde meetmethode. Bij de referentiemeetmethode wordt de ammoniakemissie bepaald op basis van het uitgaande luchtdebiet en de concentratie aan ammoniak in deze lucht. De vereenvoudigde meetmethode is gebaseerd op het VERA meetprotocol. 

 

Binnen het project werd ook gewerkt aan de ontwikkeling van een innovatieve meetmethodiek met een groot potentieel om emissiemetingen op praktijkstallen mogelijk te maken. Hiervoor worden CO2 en NH3 lasers gebruikt in een opstelling die de stal afscant. De eerste bevindingen zijn alvast veelbelovend.

 

Er werd op ILVO een meetopstelling gemaakt, nl. de 'Ammobil' om de ammoniakconcentraties op vloerniveau te onderzoeken. De Ammobil werd daarna op de Hooibeekhoeve ingezet in verschillende experimenten.

 

Naast de ontwikkeling van meetmethodes werden ook verschillende initiatieven genomen rond nieuwe reductietechnieken met een groot potentieel. De belangrijkste case hierrond is de evaluatie van de Nederlandse 'Kringloopwijzer' als mogelijk monitoringinstrument voor voermaatregelen. 

Relevantie/Valorisatie
Individuele vergunningsvragers van runderstallen hebben nood aan (bouw)technieken die de ammoniakemissie reduceren. Om de doeltreffendheid van dergelijke maatregelen te kunnen aantonen is eerst en vooral een goede meetmethodiek nodig. Hierop is sterk ingezet binnen het PASgeRUND project.

De Vlaamse melkveehouder kan momenteel zijn keuze maken uit 27 ammoniakreducerende maatregelen. Deze uitbreiding is voornamelijk te danken aan de indieners van een dossier bij het PAS-secretariaat op ILVO. Binnen de werking van het PASgeRUND project werden 12 landbouwers die op zoek zijn naar een PAS-maatregel of die hun maatregel willen laten erkennen op de PAS-lijst individueel begeleid door het Innovatiesteunpunt. Daarnaast werden ook een vijftal fabrikanten en organisaties geadviseerd bij de ontwikkeling, financiering, erkenning, toepassing … van nieuwe PAS-maatregelen.

 

Externe partner(s)
Hooibeekhoeve - proefbedrijf voor veehouderij
Inagro
Innovatiesteunpunt Boerenbond
AcroniemPASGERUND
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1731/12/19

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.