Naar meer duurzame pluimveehouderij via brongerichte vermindering van ammoniakemissie

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het algemene doel van dit LA-traject is de pluimveesector verder op weg helpen naar een maatschappelijk gedragen emissiearmere pluimveehouderij. Concreet mikken de onderzoekers op de reductie van  ammoniakemissies via een brongerichte aanpak. Dat is voordelig voor de omgeving, maar door optimalisatie van het stalklimaat ook voor de pluimveehouder en de dieren. Er zijn drie pistes: het aanleveren en implementeren van effectieve en efficiënte voeder, de ventilatie en een aantal managementstrategieën. De focus in deze verengt zich tot de vleeskuikensector. Maar het is best mogelijk dat er spill-over van de bekomen inzichten ontstaat richting leghennenhouderij.


Onderzoeksaanpak

Volgende keuzes en fases kenmerken onze aanpak: We organiseren participatie van de sector via het oprichten van 3 technische discussiegroepen. We voeren technische tests uit rond een reeks potentiële strategieën om ammoniakemissie brongericht te reduceren via voeder-, inrichtings-, ventilatiestrategieën. We implementeren de best scorende praktijken op commerciële bedrijven om ze verder te evalueren op efficiëntie en haalbaarheid. We tranfereren onze kennis naar de brede pluimveesector en we versterken de dienstverlening door praktische tools, zoals een een vereenvoudigde meetmethode en een ontwerptool voor emissiearme ventilatieconfiguraties.  


Relevantie/Valorisatie

Er ontstaan nieuwe realistische kansen om de ammoniakemissie door de pluimveehouderij te verminderen. Dit zijn vermoedelijke trajecten van uitrol: 1) implementatie van best practice technieken op praktijkbedrijven 2) op maat gesneden advies voor individuele bedrijven 3) het ter beschikking komen van een gevalideerde vereenvoudigde meetmethode zodat de ammoniakemissie of -reductie na implementatie van een strategie bepaald kan worden. 4) de verspreiding van de ontwikkelde kennis, tools en succesverhalen naar zoveel mogelijk pluimveehouders 5) inzet van een ontwerptool zodat fabrikanten de stap naar nieuwe ontwikkelingen maken. 6) het innovatievermogen versterken van bedrijven die vernieuwde, emissiearme staltypen ontwikkelen.


Financiering
VLAIO

Externe partner(s)
Innovatiesteunpunt Boerenbond
Proefbedrijf Pluimveehouderij
AcroniemKUIKEMIS
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/09/1831/08/22

Vlaamse Disciplinelijst

  • Milieutechnologieën
  • Voeding voor landbouwdieren