Naar meer duurzame pluimveehouderij via brongerichte vermindering van ammoniakemissie

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het algemene doel van dit - inmiddels afgewerkte - LA-traject was de pluimveesector verder op weg helpen naar een maatschappelijk gedragen emissiearmere pluimveehouderij. Concreet mikten de onderzoekers op de reductie van  ammoniakemissies via een brongerichte aanpak. Dat is voordelig voor de omgeving, maar door optimalisatie van het stalklimaat ook voor de pluimveehouder en de dieren. Drie pistes zijn onderzocht:  het aanleveren en implementeren van effectieve en efficiënte voeder, de ventilatie en een aantal managementstrategieën. Het project versmalde de focus naar de vleeskuikensector, maar spill-over van de bekomen inzichten richting leghennenhouderij is mogelijk.


Onderzoeksaanpak

Volgende keuzes en fases zijn kenmerkend in de aanpak: We organiseerden participatie van de sector via het oprichten van 3 technische discussiegroepen. We voerden technische tests uit rond een reeks potentiële strategieën om ammoniakemissie brongericht te reduceren via voeder-, inrichtings-, ventilatiestrategieën. We implementeerden de best scorende praktijken op commerciële bedrijven om ze verder te evalueren op efficiëntie en haalbaarheid. We tranfereerden de kennis naar de brede pluimveesector en we versterkten de dienstverlening door verschillende meettechnieken met elkaar te vergelijken.  


Relevantie/Valorisatie

Gedurende het volledige verloop van het traject was er veelvuldig sectoroverleg. Dit resulteerde in tests van relevante, praktisch haalbare, door de sector gedragen strategieën, met een reëel potentieel tot het verlagen van de ammoniakemissies. De experimenten werden uitgevoerd zowel op proefschaal (ILVO), praktijkschaal (Proefbedrijf Pluimveehouder) als op praktijkbedrijven. Door deze methodiek toe te passen konden de best practices geïmplementeerd worden in de praktijk. Veelbelovende strategieën waren het verlagen van het ruw eiwit gehalte, meerfasevoedering alsook het gebruik van vlaslemen als strooisel. Met betrekking tot de vereenvoudigde meettechnieken waren de resultaten met goedkopere sensoren beloftevol. 


Financiering
VLAIO

Externe partner(s)
Innovatiesteunpunt Boerenbond
Proefbedrijf Pluimveehouderij
AcroniemKUIKEMIS
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/1831/08/22

Vlaamse Disciplinelijst

  • Milieutechnologieën
  • Voeding voor landbouwdieren

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.