Naar meer smaak en kwaliteit in Vlaams varkensvlees

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

In dit 4-jarig onderzoeksproject mikken ILVO en UGent op de verbetering van de eet- en technologische vleeskwaliteit van het in Vlaanderen geproduceerde varkensvlees. Dat gebeurt door gerichte strategieën uit te werken in de varkenshouderij. De smaak en kwaliteit van het Vlaams varkensvlees moet dichter bij de wensen van de consumenten en de afnemers geraken. Concreet onderzoeken we het effect op de vleeskwaliteit enerzijds van de gekozen eindbeerlijn en anderzijds van het vaccinatietijdstip bij immunocastratie. De onderzoekers gaan ook een snelle detectiemethode ontwikkelen om de vleeskwaliteit op een objectieve(re) manier te beoordelen. 


 


 


Onderzoeksaanpak

We brengen de noden omtrent vers en vleesverwerking in kaart door de volledige varkenssector (landbouwers, KI centra, slachthuizen, etc) te bevragen. We peilen eveneens naar de wensen van de consument in België. We ontwikkelen en implementeren een snelle online/at line meetmethode voor vleeskwaliteit. Via uitgezochte correlaties tussen enerzijds kwaliteit en smaak en anderzijds eindbeer en tijdstip van immunocastratie werken we een verbeterd productieschema uit voor een varkensbedrijf dat varkens produceert met meer smakelijk en en kwaliteitsvol vlees. Daarbij bewaken we dat de dieren niet inboeten op zoötechnie en karkaskwaliteit. We verhogen ons inzicht in de variatie in vleeskwaliteit binnen het huidige aanbod vleesvarkens in Vlaanderen volgens vleespercentage en geslacht voor de meest gangbare eindbeerlijnen. We informeren en sensibiliseren de sector, onder meer met behulp van een 'gids voor smaak- en kwaliteitsvol varkensvlees'.


 


 


Relevantie/Valorisatie

We verwachten een dubbele meerwaarde, zowel voor de primaire productie als voor de verwerkende sector die eventuele productieverliezen ziet dalen. Een verbeterde smaak- en vleeskwaliteit zijn van belang voor de gehele sector, van fokkerij en varkenshouderij tot consument. De productie van varkensvlees met meer smaak en kwaliteit kan bereikt worden door de richtlijnen te volgen in de gids, of door de selectie van karkassen via een snelle meetmethode voor vleeskwaliteit. Hierdoor vermoeden we dat er een betere prijs mogelijk wordt voor de varkenshouders en voor de fokkerij. Productie van smaak- en kwaliteitsvol vlees creëert verderop in de keten een geschatte meerwaarde, voor slachthuizen, vleesverwerkende bedrijven en retail, door een vermindering van productieverliezen (hetgeen zowel economisch als ethisch belangrijk is). Gezien de hoge zelfvoorzieningsgraad (200%), is het belangrijk om ook de internationale concurrentiepositie van de Vlaamse varkensvleesproductie te blijven verzekeren via het vermarkten van ‘betere smaak en kwaliteit’ varkenskarkassen en -vlees(producten. Een algemeen verbeterde, meer gegarandeerde kwaliteit is ten slotte ook leuk voor de consument en het draagt bij aan het imago van de Vlaamse varkenshouderij.


 


Financiering
IWT - Instituut voor de aanmoediging door wetenschap en technologie in Vlaanderen

Externe partner(s)
UGent
AcroniemVLEVAVLEES
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/12/1630/11/20