Nieuwe pathogene risico's voor planten en plantaardige producten in België

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Wat is de fytosanitaire status in België van 6 gereguleerde plantschadelijke schimmels en voor 5 plantschadelijke insecten, zijn ze m.a.w. aan- of afwezig op het grondgebied? Bij de schimmels (en oömyceten) gaat het onderzoek concreet over Colletotrichum fructicola en C. siamense bij appel, peer en aardbei, over Phytophthora pluvialis bij douglasspar, over Phytophthora nemorosa en Phytophthora hibernalis in de sierteeltsector en over Phytophthora austrocedri bij wilde jeneverbes. In het entomologisch onderzoek mikken we concreet op drie insecten op dennen, nl. Chionaspis pinifoliae (een schildluis), Crisicoccus pini (een wolluis) en Toumeyella parvicornis (een dopluis), op de mot Garella musculana bij walnoot en op de polyfage gevleugelde cicade Pochazia shantungensis.


Onderzoeksaanpak

Om de status van de plantschadelijke schimmels en insecten te bepalen voeren we gerichte surveys uit, in elk specifiek geval bij de waardplanten en de sectoren (fruitteelt, sierteelt, bossen, natuur) waarin ze zouden kunnen voorkomen. Hierbij worden in bepaalde gevallen eerst detectie- of analysemethodes gevalideerd of ontwikkeld. Stalen worden gedurende 2 jaren genomen tijdens relevante periodes. Al of niet na stockage worden de stalen geanalyseerd volgens de meest toepasselijke methode voor detectie en identificatie van de betreffende organismen.


Relevantie/Valorisatie

Dit project kadert in de EU quarantaine wetgeving, en in het bijzonder richtlijn EU/2019/2072. Daarin worden gereguleerde plantschadelijke organismen opgelijst en wordt aandacht besteed aan het inschatten van fytosanitaire risico’s, op basis van dewelke al of niet actie wordt ondernomen. Onder het inschatten van het risico valt ook het bepalen van de status van gereguleerde organismen, en dit op basis van wetenschappelijk verantwoorde methodes. Daarnaast legt de wetgeving een grotere nadruk op preventie, waardoor het project ook een bijdrage levert door het verhogen van het bewustzijn rond deze organismen bij wetenschappers, operatoren, en het publiek.


Financiering
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Externe partner(s)
CRA-W
PCFruit - Proefcentrum Fruitteelt
AcroniemEMPHYPEST
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/05/2330/04/25

Vlaamse Disciplinelijst

  • Gewasbescherming in de tuinbouw
  • Bescherming van landbouwgewassen

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.