Onderbouwd vlas telen - Aan de slag met precisielandbouw in vezelvlas

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Dit project brengt precisielandbouw en slim datagebruik naar de vlasteeltsector. Het globaal doel van Flaxsense 2.0 is zorgen dat vlastelers hun percelen op een efficiëntere en objectieve manier kunnen opvolgen en beter teelttechnisch beheren via nieuwe data-analyse inzichten. De onderzoekers gaan satellietbeelden gebruiken, omdat deze het mogelijk maken om op basis van één beeld en één opname alle percelen in beeld te krijgen, en dit met een hoge frequentie. 


Onderzoeksaanpak

Met de satellietbeelden krijgen de vlastelers de kans om vanop afstand hun percelen op te volgen en hun teelttechnische beslissingen te onderbouwen met toegevoegde en objectieve informatie. In een eerste stap passen de onderzoekers een bestaand gewas-groeimodel zo aan, dat de satellietdata om te zetten zijn in predictieve inschattingen en preventieve acties. Via veldproeven wordt de capaciteit van de gewas-sensing (beeldinterpretatie) geoptimaliseerd: krijgen we m.a.w. de beelden zo gelezen (of bewerkt) dat ze doeltreffend te gebruiken zijn bij teelttechnische beslissingen zoals het al dan niet moeten remmen van het vlas (groeiregulatie).


Relevantie/Valorisatie

De vlassector kenmerkt zich opmerkelijk door de grote spreiding van vaak wisselende percelen. Voor de teler is een fysieke uitdaging om alle velden de visu regelmatig op te volgen. Het gebruik van precisielandbouwtechnieken voor het opvolgen van en het nemen van teelttechnische beslissingen op de vlaspercelen is een stap vooruit in efficiëntie en in duurzaamheid. We verwachten dus een gunstige economische impact voor de vlasteler, en een milieutechnische verbetering van de teelt. Door dit project verhoogt de vlassector zijn kans om verankerd te blijven in de Vlaamse landbouw. Op die manier wordt de agrobiodiversiteit op de Vlaamse akkers behouden. Voor de ambitie naar meer lokale circulaire bio-economieketens is dit mogelijk een opsteker. 

AcroniemFLAXSENSE 2.0
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/10/2130/09/25

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.