Onderzoek naar het beheer van oogstresten bij vollegrondsgroenten en mogelijkheden van vanggewassen en teeltrotaties

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Welke strategieën zijn economisch en technisch haalbaar om oogstresten bij tuinbouw in vollegrond te beheren zodat de stikstofverliezen in het najaar beperkt worden? Kunnen oogstresten mechanisch verzameld worden en daarna gevaloriseerd worden als grondstof voor compostering, inkuilen of vergisting?

  Onderzoeksaanpak
  Wij vergelijken het effect op de N-dynamiek in de bodem in een aantal korte en langlopende bemestingsproeven op tuinbouwpercelen door drie behandelingen toe te passen: verwijderen, inwerken of behandelen van oogstresten. We voeren aanvullend composterings- en inkuilproeven met oogstresten uit.

  Relevantie/Valorisatie
  Dit onderzoek moet uitmonden in het selecteren van beloftevolle strategieën en een code van goede praktijk voor gewasresten bij tuinbouwgewassen in vollegrond, waarbij de gewasopbrengst constant blijft, het bodem organisch stofgehalte minstens constant blijft of stijgt en de stikstofuitspoeling daalt. Indien het inzaaien van vanggewassen effectief de stikstofuitspoeling kan verlagen, dienen tuinbouwers verder te worden aangemoedigd tot het inzaaien van groenbemesters.
  AcroniemOOGSTRESTEN
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/09/121/07/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.