Ontwikkeling van een multidisciplinair platform voor onderzoek en dienstverlening naar darmgezondheid: Langdurige optimalisatie van de darmgezondheid door het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het dieet van zeugen en hun biggen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Het onderzoeksproject BIGDARM is de start van een nieuw Belgisch multidisciplinair platform voor onderzoek naar darmgezondheid in ‘varken’.  Met dit analytisch platform creëren wij de mogelijkheid om in dierproeven de aanwezige effecten van voederstrategieën of –componenten of additieven op verschillende niveaus te bekijken. Bedoeling is om nog beter de diepere mechanismen te ontrafelen. Zowel het ILVO onderzoek als de -dienstverlening aan bedrijven kunnen op die wijze een nieuwe dimensie krijgen. Het darmmicrobioom is een centrale actor in heel wat issues van het landbouw- en voedingsonderzoek. Anti-, pro- en prebiotica bijvoorbeeld. Sinds de ban van systematisch toegediende antibiotica als groeibevorderaars in de varkenshouderij en de evolutie naar een antibiotica-arme productie,  ligt er een focus op het verbeteren van de darmgezondheid. Van een te hoog antibioticumgebruik is geweten dat het leidt tot antibioticumresistentie.  Het doorgronden van het darmmicrobioom lijkt veelbelovend omdat het te maken heeft met het al dan niet ontstaan van antibioticaresistentie. Er is ook een link met het metabolisme en de immuniteit van de gastheer en als gevolg hiervan de gezondheidsstatus. Het darmmicrobioom is in verschillende mate te beïnvloeden door het dieet. Niet-aangepaste diëten bij mens of dier leiden tot dysbiose in de darm met latere gezondheidsproblemen als gevolg.

Onderzoeksaanpak
Primordiaal is dat het BIGDARM platform bestaande complementaire expertises samenbrengt, ontwikkelt en implementeert. In functie van een lange termijnstrategie zetten we de eerste strategische stappen naar een analytisch platform tussen Gembloux Agro-BioTech en ILVO, om voldoende kritische massa te verkrijgen rond darmgezondheid. Gebaseerd op dit platform ontstaat er een multidisciplinaire kennispool op dierniveau, bestaande uit metagenomics van de darmmicrobiota, (dierlijke en bacteriële) metabolomics en dierlijke epigenetica, in combinatie met de klassieke dierlijke prestatiekarakteristieken.

De eerste (korte termijn) doelstelling is om op het niveau van de dierlijke gezondheid en op metabolisch/functioneel niveau te bepalen: 1/ hoe een maternaal dieet bij de zeug met een verlaagd ruw eiwitgehalte, de darm en het metabolisme van de biggen op langere termijn (tot slachtleeftijd) beïnvloedt, 2/ welke rol de darmmicrobiota hierbij speelt, 3/ in welke mate er een mismatch optreedt wanneer een dieet rijk aan eiwitten wordt gegeven op latere leeftijd, en welke rol de darmmicrobiota hierin terug heeft.

Relevantie/Valorisatie
Wij verwachten als eerste resultaat van dit DARMGEZONDHEIDSonderzoeksplatform inzicht te bieden in het effect van een verlaagd ruw eiwitgehalte in het voeder van zeugen en biggen op de prestaties, gezondheid en N-uitstoot van varkens. Dit is van belang voor zowel de problematiek van reductie van antibioticumgebruik als van vermindering van de ammoniakuitstoot via mest. Voor onderzoek en dienstverlening wordt het functioneel en analytisch platform belangrijk om verschillende aspecten van darmgezondheid in beeld te kunnen brengen. Het project resulteert naar alle waarschijnlijkheid in een reeks nieuwsoortige wetenschappelijke publicaties, voordrachten en een PhD. Ten slotte is het de bedoeling dat het darmgezondheidsplatform op ILVO-niveau voor alle geïnteresseerde onderzoekers ter beschikking staat.
AcroniemBIGDARM
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/12/17 → …

Vlaamse Disciplinelijst

  • Microbiomen
  • Transcriptomics
  • Voeding voor landbouwdieren
  • Metabolomics

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.