Ontwikkeling van een snelle identificatiemethode voor vruchtvliegen bij fytosanitaire controles

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het project TEPHRIFAST mikt op de ontwikkeling van een snelle identificatiemethode (LAMP PCR-methode) voor de Middelandse-Zeevlieg of Ceratitis capitata ( familie Tephritidae), zodat deze soort met zekerheid kan onderscheiden worden van niet-Europese soorten Tephritidae vruchtvliegen. Dergelijke snelle methodes zijn erg nuttig in de beheersing van verspreiding van plantenziekten, in dit geval veroorzaakt door een schadelijk insect. De bedoeling is dat de methode ook werkt wanneer er larven van de bewuste insectensoorten te identificeren en onderscheiden zijn. Binnen ILVO ziet het Diagnosecentrum voor Planten (DCP) een belangrijke toepassing van de LAMP-methode tijdens grensinspectiecontroles van partijen internationaal verhandeld fruit. 


 


 


Onderzoeksaanpak

Ceratitis capitata is een wereldwijd verspreide vruchtvlieg. Vandaar dat het belangrijk is dat de LAMP primers toepasbaar zijn voor de verschillende C. capitata populaties uit alle regio’s (bv. Afrika, Zuid-Amerika, zuidelijk Europa). Daarnaast moeten deze primers ook de andere Ceratitis soorten en de vaak voorkomende andere vruchtvlieggeslachten in de naar Europa geïmporteerde vruchten, waaronder Bactrocera en Anastrepha, kunnen uitsluiten. In een eerste fase van het project besteden we veel aandacht aan het verzamelen van genetisch materiaal en informatie en aan het opstellen van een fylogenetische stamboom. De bekomen data dienen als basis voor het verder ontwerpen van de LAMP-primers. In een tweede fase wordt met behulp van softwarepakketten en laboproeven (validatie) de LAMP-primerset voor C. capitata (en bij uitbreiding C. rosa, C. cosyra en Bactrocera dorsalis) ontwikkeld en op punt gezet. Ten slotte wordt, na succesvolle validatieresultaten voor alle doelsoorten, de LAMP PCR-methode klaargemaakt voor praktijkgebruik.


Relevantie/Valorisatie

Op basis van de projectresultaten van dit inmiddels afgewerkte onderzoeksproject is het mogelijk om op een snelle en betrouwbare manier te bepalen of geïntercepteerde Tephritidae stadia ons land binnen mogen of niet. De wereldwijd voorkomende Middellandse-Zeevlieg, Ceratitis capitata, is immers geen Q-soort voor de EU, terwijl de meest andere niet-EU Tephritidae soorten dat wel zijn. Zowel voor C. capitata, als voor C. cosyra groep 1, het Ceratitis FARQ-complex en B. dorsalis werd daartoe een betrouwbare LAMP primer set ontwikkeld (respectievelijk Ccap, Ccos g1, CFARQ en Bdor). Dit maakt het voor het NRL mogelijk om de identificatie van de meest frequent geïntercepteerde Tephritidae soorten aan de Belgische grensinspectieposten uit te voeren in minder dan twee uur in plaats van 2 à 3 dagen.


 


Financiering
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
AcroniemTEPHRIFAST
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/11/1931/03/22

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.