Ontwikkeling van een snelle identificatiemethode voor vruchtvliegen bij fytosanitaire controles

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het project TEPHRIFAST mikt op de ontwikkeling van een snelle identificatiemethode (LAMP PCR-methode) voor de Middelandse-Zeevlieg, Ceratitis capitata (Tephritidae), zodat deze soort met zekerheid kan onderscheiden worden van niet-Europese soorten Tephritidae vruchtvliegen. Dergelijke snelle methodes zijn erg nuttig in de beheersing van verspreiding van plantenziekten, in dit geval van insecten. De bedoeling is dat de methode ook werkt wanneer er larven van de bewuste insectensoorten te  identificeren en onderscheiden zijn. Binnen ILVO ziet het Diagnosecentrum voor Planten (DCP) een belangrijke toepassing van de LAMP-methode tijdens  grensinspectiecontroles van partijen internationaal verhandeld fruit. 


 


 


Onderzoeksaanpak

Ceratitis capitata is een wereldwijd verspreide vruchtvlieg. Vandaar dat het belangrijk is dat de LAMP primers toepasbaar zijn voor de verschillende C. capitata populaties uit alle regio’s (bv. Afrika, Zuid-Amerika, zuidelijk Europa). Daarnaast moeten deze primers ook de andere Ceratitis soorten en de vaak voorkomende andere vruchtvlieggeslachten in de naar Europa geïmporteerde vruchten, waaronder Bactrocera en Anastrepha, kunnen uitsluiten. In een eerste fase van het project besteden we veel aandacht aan het verzamelen van genetisch materiaal en informatie en aan het opstellen van een fylogenetische stamboom. De bekomen data dienen als basis voor het verder ontwerpen van de LAMP-primers. In een tweede fase wordt met behulp van softwarepakketten en laboproeven (validatie) de LAMP-primerset voor C. capitata (en bij uitbreiding C. rosa, C. cosyra en Bactrocera dorsalis) ontwikkeld en op punt gezet. Ten slotte wordt, na succesvolle validatieresultaten voor alle doelsoorten, de LAMP PCR-methode klaargemaakt voor praktijkgebruik.


Relevantie/Valorisatie

De valorisatie van het beoogde LAMP PCR-protocol is duidelijk: eens het protocol gebruiksklaar is voor het identificeren van de vruchtvliegsoorten C. capitata, C. rosa, C. cosyra en B. dorsalis, dient de snelle identificatiemethode geïmplementeerd te worden bij de analyses van stalen van verdachte goederen door het FAVV/ILVO. Zo verbetert de dienstverlening. Een snelle interventie heeft een positieve impact op de tijd, de kostprijs en het imago bij het nemen van fytosanitaire maatregelen door de overheid.
Wetenschappelijk valorisatie komt er omdat de bekomen resultaten uit dit onderzoek worden gepubliceerd in internationale tijdschriften (bv. EPPO-Bulletin).


 


Financiering
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
AcroniemTEPHRIFAST
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/11/1931/03/22

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.