Optimale aanwending van biologische mest van kippen en herkauwers voor een gezond biologisch gewas

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Het project wil de toepassingsmogelijkheden van de biologische kippenmest binnen de Vlaamse biologische sector vergroten en stelt daartoe de behandeling van kippenmest via composteringstechnieken op punt. Het project wil ook het gebruik van stromest van runderen en geiten in de akker- en tuinbouw optimaliseren via een gepaste behandeling van de ruwe mest. Optimaal gebruik van het bestaande aanbod biologische mest is een cruciale schakel in de evolutie naar een 100% biologische keten. De vraag stelt zich hoe groot en kwaliteitsvol dat aanbod is, en of een behandeling van de mest voorafgaand aan het gebruik de kwaliteit ervan kan verbeteren. Doelstellingen zijn een vlottere ontwikkeling en betere gezondheid van het gewas, en een verhoging van de bodemkwaliteit.

  Onderzoeksaanpak
  We combineren een deskstudie met een  praktijkgericht onderzoek. De deskstudie levert een inventaris op van de beschikbaarheid, de herkomst, de verhandeling en de aanwending van de verschillende mesttypes op de biologische landbouwbedrijven in Vlaanderen. Het praktijkgerichte onderzoek betreft zowel de behandeling van de mest in een aantal composteringsproeven als de toepassing van de mest in een bemestingsproef voor de groenteteelt in de volle grond. Dit alles wordt scherp gesteld in relatie tot de bedrijfsvoering en een evoluerende wetgeving.

  Relevantie/Valorisatie
  De biologische sector staat voor een grote opgave. Zijn er voldoende biologische productiemiddelen voorhanden op het juiste moment? Kan de bemesting geoptimaliseerd worden binnen de wettelijke beperkingen qua nutriëntenaanvoer? Wat met het evenwicht tussen de verschillende biologische deelsectoren, toepasbaarheid vanuit praktisch oogpunt van bepaalde mesttypes, samenstelling van de mest, contacten en afstand tussen de biologische mestproducent en de –afnemer? Dit aanpakken vereist voortdurende kennisopbouw. Om hier concreet mee aan de slag te gaan, is het belangrijk de huidige situatie goed te begrijpen en in kaart te brengen alsook de potenties van mestbehandeling (via compostering) te evalueren.  
  AcroniemBIOMEST
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/09/1031/08/12

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.