Optimalisering en actualisering van de emissie-inventaris ammoniak voor Vlaanderen

 • Demeyer, Peter (Projectverantwoordelijke)
 • Foqué, Dieter (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit onderzoeksproject betreft de optimalisering en actualisering van de emissie-inventaris ammoniak voor Vlaanderen. Voor de rapportering van de ammoniakemissiecijfers naar Europa, maakt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gebruik van een rekenkundig model dat door UGent werd ontwikkeld (Pollet, 1996). Sinds 1996 zijn er echter heel wat aanpassing gebeurd in de wetgeving (bv. Mestdecreet, VLAREM II) en stond uiteraard ook het onderzoek niet stil. Hierdoor dringt er zich een actualisering van dit model op. Bijkomend is een bedrijfs- en locatiegebonden aanpak noodzakelijk in het kader van de verplichte EU rapportering voor IPPC-bedrijven.

  Onderzoeksaanpak
  Een eerste stap binnen deze opdracht betreft de actualisering van het model voor de periode 1990-2000. Hierbij wordt nog uitgegaan van de NIS-cijfers op gemeentelijk niveau. De inschatting van de ammoniakverliezen wordt echter grondig herzien voor de emissiestadia ‘stal’, ‘externe mestopslag’ en het gebruik van kunstmest. Het tweede model start opnieuw vanaf het jaar 2000 en voorziet in een gebruikshorizon tot 2020. Als vertrekpunt wordt nu gebruik gemaakt van de databank van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Hierdoor wordt gedetailleerde informatie tot op het bedrijfsniveau verkregen en verwerkt in het model EMAV2020.

  Relevantie/Valorisatie
  In de Europese NEC-richtlijn (2001/81/EG) worden er voor iedere lidstaat emissieplafonds opgelegd voor enkele belangrijke luchtverontreinigende stoffen waaronder ammoniak. De Europa lidstaten zijn daarenboven verplicht om de emissies jaarlijks te rapporteren op sectorniveau samen met de prognoses voor 2010. Binnenkort zullen er ook doelstellingen voor 2020 worden afgesproken. Het ontwikkelde model EMAV2020 is sinds 2010 in gebruik bij de VMM als de standaardapplicatie voor de Vlaamse rapportering en prognoses.

  Financiering
  VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

  Externe partner(s)
  Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
  AcroniemEMAV
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/0831/03/09

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.