Populatiedynamica van zeebaars op het Belgisch continentaal plat - Deel 2

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Hoe groot is de populatie zeebaars in het Belgisch deel van de Noordzee? Welk migratiepatroon vertoont de zeebaars? Wat is de opbouw (leeftijdsverdeling en leeftijds/lengte relatie) van deze populatie? Wat is de draagkracht van het betreffende Noordzeegebied voor zeebaars? Het doel van dit onderproject "Zeebaars2" - een verderzetting van een eerder project rond dezelfde soort - is om biologische data te verzamelen op basis waarvan later eventueel een duurzame commerciële visserij op zeebaars kan ontwikkeld worden.

Onderzoeksaanpak
We gaan na of er zich in de voorhaven van Zeebrugge een zeebaarspopulatie heeft gevormd en wat de invloed daarvan is buiten het havengebied, zoals op de wrakken in het Belgische deel van de Noordzee. Enkele duizenden jonge (0- en 1-jarige) en volwassen zeebaarzen worden gemerkt in de voorhaven van Zeebrugge. Bij het eerste ZEEBAARS project is dit aantal verre van bereikt.  Als de gemerkte vissen terecht komen in de vissersnetten dragen de reders volgens een protocolafspraak de tag van de baars over aan het wetenschappelijk team. Zij rapporteren eveneens  de precieze ligging van het vaartuig op het moment van vangst. Als we de beoogde schaal van gemerkte vissen bereiken verkrijgen we op termijn een bepaalde steekproef van de populatie. We berekenen op basis van die data de migratieroute van de zeebaars, zijn verspreiding in relatie tot de seizoenen en de variatie in grootte en leeftijd bij geslachtsrijpheid.

Relevantie/Valorisatie
Zeebaars in het Belgisch deel van de Noordzee kan een interessante soort zijn voor de commerciële visserij die vissen met passief vistuig, zoals de hengel. Voor deze soort bestaat echter nog geen beheersplan vanwege te weinig wetenschappelijk onderbouwde informatie. Het onderzoeksproject komt tegemoet aan een belangrijk kennishiaat. Het moet gezien worden als een aanloop naar een duurzame visserij op zeebaars. We verwachten tegelijk antwoord te kunnen geven op de vraag of zeebaars een geschikte soort is om te gebruiken in een "open zeeboerderij".
AcroniemZEEBAARSII
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/14 → …

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.