Precision Livestock Farming (PLF) technologieën om broeikasgasemissies aan te pakken bij grazende runderen.

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

In welke mate kunnen we met behulp van sensoren en precisielandbouwtechnieken de methaanemissie van grazende koeien in kaart brengen, en deze vervolgens verminderen door ingrepen in het management? Het onderzoeksproject Grastech zoekt antwoord op deze vraag. In de goed te controleren (voeder- en managements-) omstandigheden van een moderne melkveestal is de methaanuitstoot al in kaart gebracht en zijn reeds enkele klimaatstrategieën onderzocht. Wanneer er beweiding is, gaan de parameters echter variëren. Toch willen de onderzoekers ook daar oplossingen voor de klimaatimpact door koeien ontwikkelen. De enterische emissies in Vlaanderen dienen immers tegen 2030 met 19% gereduceerd te worden t.o.v. 2005 (Vlaams klimaatplan).


Onderzoeksaanpak

In een eerste fase zoeken we naar aangepaste en gevalideerde meettechnieken, want het is niet evident om verteringsgassen van koeien op de weide correct te bepalen. We optimaliseren onder andere een Methcollar (een methaanmetende halsband). Vervolgens bekijken we hoe de reeds bestaande PLF (Precision Lifestock Farming) technologieën (gebaseerd op bewegings- en herkauwactiviteiten) inzetbaar zijn om methaanemissie te voorspellen: kunnen de PLF technologieën die diergezondheid en vruchtbaarheid in kaart brengen, indirect ook methaanemissies reduceren door hun capaciteit om de productie-efficiëntie te verbeteren?
We voeren begrazingsstudies uit in drie landen (België, Frankrijk en UK): in welke mate kan men binnen de afspraken voor weidemelk (120 dagen – 6 uur per dag) een beweidingsbeheer uitwerken dat ook optimaal werkt om -in de stal - het totaalrantsoen aan te passen met methaanreducerende voederadditieven? Ten slotte brengt onderzoekspartner ILVO - via levenscyclusanalyse van de volledige productieketen tot aan de boerderijpoort - de imvloed in kaart van elke stap (het grazen t.o.v. inkuilen? de verschillende weidesystemen?) op de totale methaanemissie. 


Relevantie/Valorisatie

We verwachten dat het project Grastech een impact heeft op de duurzaamheid van de Vlaamse melkveesector. De koolstofvoetafdruk van weidemelk is immers niet bepaald en wordt nu geschat met enerzijds de methaanemissie bij grazende dieren (onvoldoende data!) en anderzijds de koolstofvoetafdruk van de gebruikte voedermiddelen. De uitbreiding van de kennis over de werkelijke broeikasgasemissies bij grazende dieren is belangrijk voor de Vlaamse klimaatboekhouding, omdat op die manier broeikasgasemissiereductie bij grazende dieren ook kan meegerekend worden. De uitgebreide holistische analyse van een aantal weidesystemen (zowel bij ILVO, maar evenzeer bij de andere EU-partners) levert minstens 4 nieuwe strategieën waarmee veehouders de methaanemissies van hun grazende dieren kunnen verlagen.


Financiering
VLAIO
AcroniemGRASTECH
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/07/23

Vlaamse Disciplinelijst

  • Duurzame landbouw
  • Voeding voor landbouwdieren
  • Analyse en modellering van landbouwsystemen